ผู้ร่วมตลาดทุนพร้อมใจแสดงออกถึงความจงรักภักดี เข้าร่วม

“โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาล
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”