แบบแจ้งการสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ของบริษัทที่ประกาศตน
ว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และสอดคล้องเป้าหมายความยั่งยืน (SDGs)

สำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy แล้วจึงให้ความยินยอมให้ สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

  • ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ในกิจกรรม Website เพื่อโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ("โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ") เพื่อการติดต่อประสานงานในการประกาศเจตนารมณ์ การแจ้งเรื่องที่จะดำเนินการพร้อมเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ การรายงานผลการดำเนินการ และการประสานงานสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกบน www.capthai4good.com

 

{radio} {acceptLabel}              {radio} {denialLabel}

 

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: [email protected]