โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

1. หลักการและเหตุผล

ตลาดทุนไทยมีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งระดมทุนของภาคธุรกิจ และเสริมสร้างระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ขณะเดียวกัน การดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนก็มีโอกาสสร้างผลกระทบทั้งในแง่บวกและลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีความประสงค์ที่จะเห็นตลาดทุนเติบโตด้วยความยั่งยืน เป็นแหล่งระดมทุนของภาคธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลที่ดี (corporate governance: CG) รวมถึงสนับสนุนกิจการ และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่เศรษฐกิจและสังคม เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ในการนี้ ก.ล.ต. จึงร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทยซึ่งประกอบด้วยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย รวมทั้งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน จัดทำโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรในตลาดทุนร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดิน ถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนธุรกิจในตลาดทุนร่วมกันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยการประกาศและปฏิบัติตนเป็นองค์กร ที่มีธรรมาภิบาล มุ่งเน้นคุณธรรม (พอเพียง วินัย โปร่งใส สุจริต จิตอาสา) รวมทั้งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มีการผสมผสานและสร้างสมดุลให้กับประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุนและสังคม อันจะนำมาซึ่งความยั่งยืนของธุรกิจ ผู้เกี่ยวข้อง และประโยชน์สุขของสังคมและประชาชนโดยรวม

3. ระยะเวลาโครงการ

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป โดยปี 2562-2563 จะเป็นจุดเริ่มต้นโครงการ

4. การดำเนินงาน

 1. ชักชวนผู้ประกอบธุรกิจและองค์กรในตลาดทุน มาร่วมประกาศตนเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสอดคล้องกับบริบทของตน โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อธุรกิจและสังคมโดยรวม และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ในเรื่อง
  1. รักษาหรือพัฒนาระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณของเสียตลอดสาย หรือ
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ด้วยการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม การส่งเสริมการออม การลงทุนที่มีธรรมาภิบาล หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ส่งเสริมหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 2. ชักชวนผู้ลงทุนในตลาดทุน ทั้งสถาบันการเงินและองค์กรต่าง ๆ ร่วมผลักดัน (market force) ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบริษัทจดทะเบียน ผ่านการลงทุนที่มีธรรมาภิบาล การแนะนำประชาชนให้ลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ความยั่งยืน
 3. จัดทำรายชื่อบริษัทและลักษณะกิจกรรมที่เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1 และ 2 และเผยแพร่รายชื่อดังกล่าว
 4. จัดอบรมและกิจกรรมให้ความรู้แก่บริษัทในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจ และนำไปใช้ ตลอดจนสามารถสื่อสารกับผู้ลงทุนและประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ
 5. ยกย่องเชิดชูบริษัทที่ดำเนินการตามกิจกรรมที่แสดงเจตจำนง เพื่อเป็นกำลังใจให้มุ่งมั่นในการพัฒนาและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และจัดทำเป็นกรณีศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างและเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งภาคธุรกิจเพื่อเกิดการเรียนรู้ สืบสาน ต่อยอด
 6. หน่วยงานต่าง ๆ ในตลาดทุนร่วมกันจัดกิจกรรมสนับสนุน เพื่อให้โครงการบรรลุผล

ทั้งนี้ รายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการ เป้าหมายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในชั้นนี้ ปรากฏตามเอกสารแนบ

5. เป้าหมาย

มีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 400 บริษัท / องค์กร

6. รูปแบบโครงการ

รายชื่อองค์กรที่เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ประกาศตนว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ สอดคล้องเป้าหมายความยั่งยืน (SDGs)

บริษัทเป้าหมาย:

 • บริษัทจดทะเบียน บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัทในเครือ รวมทั้งบริษัทคู่ค้า
 • ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน เป็นต้น
 • บริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ ที่สนใจ หรือเกี่ยวข้องกับตลาดทุน

กลุ่มที่ 2 องค์กรสนับสนุนในการจัดกิจกรรม อบรม ส่งเสริมให้บริษัทกลุ่ม 1 เข้าร่วมโครงการ และดำเนินงานได้บรรลุตามเจตนารมณ์

องค์กรเป้าหมาย:

 • องค์กรที่ร่วมปฏิญญา
 • องค์กรอื่นที่สนใจ ร่วมจัดกิจกรรม สนับสนุน

องค์กรที่ร่วมปฏิญญา

ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ร่วมกับองค์กรในตลาดทุน ได้แก่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาคมบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวม 13 องค์กร จึงพร้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ร่วม
“โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”