เข้าสู่ระบบเพื่อกำหนดเป้าหมาย หรือกิจกรรมสนับสนุนขององค์กรของท่าน

หรือ

กรอกแบบฟอร์มและส่งกลับมาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ e-mail: corgov@sec.or.th

 

สำหรับองค์กรที่เสนอกิจกรรมสนับสนุน ให้กำหนดรายละเอียดกิจกรรม และส่งมาที่ corgov@sec.or.th
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2263-6252, 0-2033-9582, 0-2263-6009