ข่าว/กิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ

การอบรมหลักสูตร “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย”
วันที่ ๗ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๕๐๑ ชั้น ๑๕ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

13 องค์กร