องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืน (SDGs)

ชื่อองค์กร วันที่ประกาศ เรื่องที่จะดำเนินการ เป้าหมายตาม SDGs
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 13 กุมภาพันธ์ 2563 - -
CMO 13 มกราคม 2563 - -
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) 17 ธันวาคม 2562 ลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม และวัสดุย่อยสลายยาก แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง สำหรับใส่อาหารเพื่อการบริโภคภายในองค์กร SDG 12,13
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 9 ธันวาคม 2562 - -
บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด 25 พฤศจิกายน 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 22 พฤศจิกายน 2562 - -
บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 21 พฤศจิกายน 2562 - -
บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 25 ตุลาคม 2562 - -
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 24 ตุลาคม 2562 แยกขยะและจัดการอย่างเหมาะสม ไม่นำไปฝังกลบ SDG 9,12,13
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 24 ตุลาคม 2562 โครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ SDG 1,2,3,6,8,10,13,14,15,17
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 7 ตุลาคม 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด 9 ตุลาคม 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 9 ตุลาคม 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 9 ตุลาคม 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 9 ตุลาคม 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด 9 ตุลาคม 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด 9 ตุลาคม 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 9 ตุลาคม 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด 9 ตุลาคม 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด 9 ตุลาคม 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 9 ตุลาคม 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด 9 ตุลาคม 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอก แคปปิตอล จำกัด 9 ตุลาคม 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 9 ตุลาคม 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด 9 ตุลาคม 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด 9 ตุลาคม 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 9 ตุลาคม 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยามไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 9 ตุลาคม 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 9 ตุลาคม 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด 9 ตุลาคม 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 9 ตุลาคม 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด 9 ตุลาคม 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด 9 ตุลาคม 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 9 ตุลาคม 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1 ตุลาคม 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์์ เมจิก จำกัด 30 กันยายน 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด 30 กันยายน 2562 การสร้างสุขภาพที่ดีของพนักงาน SDG 3
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 30 กันยายน 2562 โครงการส่งเสริมความรู้ SDG 4
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 30 กันยายน 2562 โครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน (บูรณาการร่วมกับโครงการ Fix it center) SDG 6
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 30 กันยายน 2562 โครงการอนุรักษ์พลังงานอาคารอีสท์ วอเตอร์ SDG 13
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 30 กันยายน 2562 1.ระบบควบคุมและประเมินผลแบบศูนย์รวม (Supervisory Control And Data Acquisition หรือ SCADA) 2.การควบคุมและเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้น้ำของลูกค้า SDG 6
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 30 กันยายน 2562 บางกอกร่วมใจ ประหยัดใช้ยูนิฟอร์ม SDG 12
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 30 กันยายน 2562 รณรงค์ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการขยะภายในองค์กร SDG 11,12,13
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 27 กันยายน 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 27 กันยายน 2562 ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในองค์กร SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 27 กันยายน 2562 ส่งเสริมให้มีการลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้นเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนของนักลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์และเครื่องมือของบริษัท SDG 1,10,17
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 27 กันยายน 2562 การอบรม/สัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเห็นความจำเป็นของการลงทุน รวมถึงเสริมสร้างความรู้ด้านการลงทุนและการออม SDG 1,4,17
บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 27 กันยายน 2562 - -
บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) 25 กันยายน 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 25 กันยายน 2562 - -
บริษัท ตัวอย่าง Z. 24 กันยายน 2562 - -
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 18 กันยายน 2562 โครงการช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยยากไร้ SDG 1,3,10
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 18 กันยายน 2562 โครงการวัคซีนพ่อแม่ SDG 3,4,10
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 18 กันยายน 2562 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม BDMS Working on hospital wastes SDG 9,17
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 18 กันยายน 2562 - -
บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) 18 กันยายน 2562 - -
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 16 สิงหาคม 2562 - -
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาขน) 17 กันยายน 2562 - -
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 28 สิงหาคม 2562 - -

กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ประกาศตนว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ สอดคล้องเป้าหมายความยั่งยืน (SDGs)

กลุ่มที่ 2 องค์กรสนับสนุนในการจัดกิจกรรม อบรม ส่งเสริมให้บริษัทกลุ่ม 1 เข้าร่วมโครงการ และดำเนินงานได้บรรลุตามเจตนารมณ์