องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืน (SDGs)

ชื่อองค์กร วันที่ประกาศ เรื่องที่จะดำเนินการ เป้าหมายตาม SDGs
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 14 พฤษภาคม 2563 ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกทำเรื่อง ESG SDG 17
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 14 พฤษภาคม 2563 การสนับสนุนและส่งเสริมบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกทำเรื่อง ESG SDG 17
สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) 17 เมษายน 2563 - -
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) 25 มีนาคม 2563 - -
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 17 มีนาคม 2563 โครงการรีไซเคิลน้ำเพื่อนำกลับมาในระบบน้ำหล่อเย็น SDG 6,13,14
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 12 มีนาคม 2563 โครงการบัวหลวงรักษ์โลก (Bualuang Green Office) SDG 12,13
บริษัท ไดวะ ชิเรียว เทรดดิ้ง จำกัด 17 กุมภาพันธ์ 2563 สนับสนุนการคัดแยกขยะที่รีไซเคิลได้ และ ลดปริมาณการใช้กระดาษในองค์กร SDG 12,13
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 13 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการลดและคัดแยกขยะ ลดการใช้พลาสติก/โฟมประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจำวัน SDG 12,13
CMO 13 มกราคม 2563 การจัดอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจ SDG 8,10,12,16
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) 17 ธันวาคม 2562 ลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม และวัสดุย่อยสลายยาก แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง สำหรับใส่อาหารเพื่อการบริโภคภายในองค์กร SDG 12,13
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 9 ธันวาคม 2562 - -
บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด 25 พฤศจิกายน 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 22 พฤศจิกายน 2562 - -
บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 21 พฤศจิกายน 2562 - -
บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 25 ตุลาคม 2562 - -
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 24 ตุลาคม 2562 แยกขยะและจัดการอย่างเหมาะสม ไม่นำไปฝังกลบ SDG 9,12,13
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 24 ตุลาคม 2562 โครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ SDG 1,2,3,6,8,10,13,14,15,17
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 7 ตุลาคม 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด 9 ตุลาคม 2562 การลงทุนอย่างรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตาม ESG (ESG Investing) SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 9 ตุลาคม 2562 การลงทุนอย่างรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตาม ESG (ESG Investing) SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 9 ตุลาคม 2562 การลงทุนอย่างรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตาม ESG (ESG investing) SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 9 ตุลาคม 2562 การลงทุนอย่างรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตาม ESG (ESG Investing) SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด 9 ตุลาคม 2562 การลงทุนอย่างรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตาม ESG (ESG Investing) SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด 9 ตุลาคม 2562 การลงทุนอย่างรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตาม ESG (ESG Investing) SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 9 ตุลาคม 2562 การลงทุนอย่างรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตาม ESG (ESG Investing) SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด 9 ตุลาคม 2562 การลงทุนอย่างรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตาม ESG (ESG Investing) SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด 9 ตุลาคม 2562 การลงทุนอย่างรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตาม ESG (ESG Investing) SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 9 ตุลาคม 2562 การลงทุนอย่างรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตาม ESG (ESG Investing) SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด 9 ตุลาคม 2562 การลงทุนอย่างรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตาม ESG (ESG Investing) SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอก แคปปิตอล จำกัด 9 ตุลาคม 2562 การลงทุนอย่างรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตาม ESG (ESG Investing) SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 9 ตุลาคม 2562 การลงทุนอย่างรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตาม ESG (ESG Investing) SDG
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด 9 ตุลาคม 2562 การลงทุนอย่างรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตาม ESG (ESG Investing) SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด 9 ตุลาคม 2562 การลงทุนอย่างรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตาม ESG (ESG Investing) SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 9 ตุลาคม 2562 การลงทุนอย่างรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตาม ESG (ESG Investing) SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยามไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 9 ตุลาคม 2562 การลงทุนอย่างรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตาม ESG (ESG Investing) SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 9 ตุลาคม 2562 การลงทุนอย่างรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตาม ESG (ESG Investing) SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด 9 ตุลาคม 2562 การลงทุนอย่างรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตาม ESG (ESG Investing) SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 9 ตุลาคม 2562 การลงทุนอย่างรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตาม ESG (ESG Investing) SDG
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด 9 ตุลาคม 2562 การลงทุนอย่างรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตาม ESG (ESG Investing) SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด 9 ตุลาคม 2562 การลงทุนอย่างรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตาม ESG (ESG Investing) SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 9 ตุลาคม 2562 การลงทุนอย่างรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตาม ESG (ESG Investing) SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1 ตุลาคม 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์์ เมจิก จำกัด 30 กันยายน 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด 30 กันยายน 2562 การสร้างสุขภาพที่ดีของพนักงาน SDG 3
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 30 กันยายน 2562 โครงการส่งเสริมความรู้ SDG 4
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 30 กันยายน 2562 โครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน (บูรณาการร่วมกับโครงการ Fix it center) SDG 6
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 30 กันยายน 2562 โครงการอนุรักษ์พลังงานอาคารอีสท์ วอเตอร์ SDG 13
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 30 กันยายน 2562 1.ระบบควบคุมและประเมินผลแบบศูนย์รวม (Supervisory Control And Data Acquisition หรือ SCADA) 2.การควบคุมและเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้น้ำของลูกค้า SDG 6
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 30 กันยายน 2562 บางกอกร่วมใจ ประหยัดใช้ยูนิฟอร์ม SDG 12
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 30 กันยายน 2562 รณรงค์ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการขยะภายในองค์กร SDG 11,12,13
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 27 กันยายน 2562 - -
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 27 กันยายน 2562 ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในองค์กร SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 27 กันยายน 2562 ส่งเสริมให้มีการลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้นเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนของนักลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์และเครื่องมือของบริษัท SDG 1,10,17
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 27 กันยายน 2562 การอบรม/สัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเห็นความจำเป็นของการลงทุน รวมถึงเสริมสร้างความรู้ด้านการลงทุนและการออม SDG 1,4,17
บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 27 กันยายน 2562 - -
บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) 25 กันยายน 2562 แยกขยะก่อนทิ้งเพื่อให้สามารถนำกลับไป recycle ได้ SDG 13
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 25 กันยายน 2562 การให้ความรู้การเงินขั้นพื้นฐานด้านการลงทุนและการออมกับนักลงทุน SDG 1,4,8,17
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 25 กันยายน 2562 KGI ทำดีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม SDG 4,13,17
บริษัท ตัวอย่าง Z. 24 กันยายน 2562 - -
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 18 กันยายน 2562 โครงการช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยยากไร้ SDG 1,3,10
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 18 กันยายน 2562 โครงการวัคซีนพ่อแม่ SDG 3,4,10
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 18 กันยายน 2562 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม BDMS Working on hospital wastes SDG 9,17
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 18 กันยายน 2562 การต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเข้าร่วมโครงการ CAC SDG 4,10,16
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 18 กันยายน 2562 จิตอาสาโครงการหลังคาเขียว Greenroof SDG 9,11,12,17
บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) 18 กันยายน 2562 - -
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 16 สิงหาคม 2562 - -
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาขน) 17 กันยายน 2562 - -
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 28 สิงหาคม 2562 โครงการแยกก่อนทิ้ง SDG 12,13

กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ประกาศตนว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ สอดคล้องเป้าหมายความยั่งยืน (SDGs)

กลุ่มที่ 2 องค์กรสนับสนุนในการจัดกิจกรรม อบรม ส่งเสริมให้บริษัทกลุ่ม 1 เข้าร่วมโครงการ และดำเนินงานได้บรรลุตามเจตนารมณ์