ปฏิญญา

ปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนบริษัทและองค์กรในตลาดทุนสู่ความยั่งยืนตามโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ร่วมกับองค์กรในตลาดทุน ได้แก่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวม ๑๓ องค์กร จึงพร้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ร่วม “โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ตามวัตถุประสงค์ และกรอบแนวทางความร่วมมือ ดังนี้

ข้อ ๑ วัตถุประสงค์
ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยการเชิญชวนให้บริษัทและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนทุกภาคส่วน ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติ ประกาศเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนของธุรกิจ ประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง และประโยชน์สุขของสังคมและประชาชนโดยรวม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของประชาคมโลก รวมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนสนับสนุนให้บริษัทและองค์กรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว นำเจตนารมณ์ที่ได้ประกาศไว้แล้วไปปฏิบัติ และรายงานผลการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบข้างต้น ครอบคลุมถึง

๑.๑ การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ (responsible business) มีธรรมาภิบาล นำเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาสังคมและจิตใจ หรือการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจ (in process)

๑.๒ การลงทุนด้วยความรับผิดชอบ (responsible investment) เพื่อเป็นแรงผลักดันให้กิจการที่ไปลงทุน มีการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ

ข้อ ๒ แนวทางความร่วมมือ

๒.๑ กำหนดแผนดำเนินการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน

๒.๒ เชิญชวนสมาชิก ผู้ประกอบธุรกิจ องค์กรในตลาดทุน และผู้เกี่ยวข้อง (stakeholders) มาร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการ โดยเลือกเรื่องที่สอดคล้องกับบริบทในการทำธุรกิจ

๒.๓ สนับสนุนหลักสูตร จัดอบรม กิจกรรมให้ความรู้ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม

๒.๔ ประสานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการดำเนินการที่สอดรับกันระหว่างองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินโครงการสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๒.๕ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. รวบรวมและรายงานต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำจดหมายเหตุ และเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติต่อไป

ปฏิญญานี้จัดทำขึ้น ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒