ใบสมัครประกาศเจตนารมณ์

โปรดพิมพ์ข้อความของการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวภายใต้หนังสือออกที่มี Logo ของบริษัท / หน่วยงาน

ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาล
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระบุชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน ขอร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการประกาศเจตนารมณ์ในการสืบสานพระราชปณิธานในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนของธุรกิจ ประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง และประโยชน์สุขของสังคมและประชาชนโดยรวม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของประชาคมโลก ในเรื่องที่บริษัทกำหนดไว้

ด้วยการลงนามท้ายหนังสือนี้ บริษัท/หน่วยงาน ขอประกาศความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามเจตนารมณ์ที่ได้ประกาศไว้แล้วไปปฏิบัติ และรายงานผล เพื่อร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ลงชื่อ*……………………………………………………..

(                                                                     )

วันที่…………………………………………………………

 

 

 

หมายเหตุ : * ลงชื่อโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือประธานกรรมการ