องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

บริษัทตัวอย่าง A
ธุรกิจให้บริการ
เรื่องที่จะดำเนินการ ลดปริมาณขยะ และนำมาใช้หมุนเวียน
ลักษณะโครงการโดยย่อ สร้างวินัยให้พนักงานในการแยกขยะตามลักษณะการจัดการ การหมุนเวียน และร่วมมือกับบริษัทจดทะเบียนบนถนนวิภาวดี รวมทั้งเขตจตุจักร เพื่อให้สามารถนำขยะไปหมุนเวียนได้
เป้าหมายตาม SDGs SDG 11, 12, 17
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ลดปริมาณขยะ ลงได้ ร้อยละ 25 ใน 3 ปี
เป้าหมายที่จะดำเนินการในปี 2562 แสดงตัวเลขปริมาณขยะแต่ละประเภทเฉลี่ยรายเดือน ทั้งขยะที่เกิดขึ้น และขยะที่สามารถนำไปหมุนเวียนได้จริง

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ