องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี
เรื่องที่จะดำเนินการ ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกทำเรื่อง ESG
ลักษณะโครงการโดยย่อ ให้ความรู้พนักงานผ่านกิจกรรมและประกาศ เกี่ยวกับผลดีและผลเสียของการใช้พลาสติก (ESG) โดยการปรับพฤติกรรม เป็นลำดับขั้น 1. ส่งเสริมให้พนักงานลดใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้า โดยบริษัทจัดกิจกรรมสนับสนุนการใช้ถุงผ้า 2. ลดใช้แก้วน้ำและหลอดน้ำพลาสติก หันมาใช้แก้วน้ำและหลอดที่สามารถนำมาล้างและใช้ซ้ำได้ โดยบริษัทจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการใช้แก้วน้ำเก็บความเย็น 3. ละหรือปฏิเสธพลาสติก และเลิกใช้พลาสติกอย่างถาวร โดยบริษัทสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับผลดีและผลเสียผ่านการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรม
เป้าหมายตาม SDGs SDG 17
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ให้พนักงานตระหนักรู้ถึงผลดีและผลเสียของการใช้พลาสติก และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามลำดับขั้น
เป้าหมายที่จะดำเนินการ พนักงานมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร โดยวัดจากปริมาณขยะพลาสติกที่ลดลง 50% จากก่อนจัดพฤติกรรม

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ