องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

CMO
เรื่องที่จะดำเนินการ การจัดอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจ
ลักษณะโครงการโดยย่อ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดอบรมความรู้พื้นฐาน “เรื่องสิทธิมนุษยชน และความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง” ให้แก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (โดยเฉาะบริษัทในกลุ่ม 1) เพื่อให้ตระหนักถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญกับการนำหลักการชี้แนะฯ มาปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายตาม SDGs SDG 8,10,12,16
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ บริษัทจดทะเบียนมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยง และรายงานการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชน (ซึ่งแสดงถึงการนำแนวทางไปปฏิบัติ) เพิ่มขึ้นในระยะ 3 ปี
เป้าหมายที่จะดำเนินการ จัดอบรมให้กับบริษัทจดทะเบียนและองค์กรตลาดทุนที่สนใจได้ภายในไตรมาส 4 ของปี 2562 โดยมีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 30 แห่ง

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ