องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
เรื่องที่จะดำเนินการ การต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเข้าร่วมโครงการ CAC
ลักษณะโครงการโดยย่อ เข้าร่วมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใส อาทิ Road to join CAC เป็นต้น รวมถึงจัดอบรมพนักงานในองค์กรเพื่อการสร้างความโปร่งใส่และลดความเสี่ยงเรื่องการให้และการถูกเรียกรับสินบน
เป้าหมายตาม SDGs SDG 4,10,16
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ภายในระยะเวลา 3-5 ปี มีเป้าหมาย คือ 1. เป็นหน่วยงานหลักของภาคเอกชนในการวางระบบและนโยบายภายในองค์กร เพื่อการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและลดความเสี่ยงเรื่องการให้และการถูกเรียกรับสินบน และ 2. เป็นเครือข่ายที่สำคัญและมีพลังในการขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงภาคธุรกิจให้ปลอดการคอร์รัปชัน
เป้าหมายที่จะดำเนินการ ปี 2564 สร้างตัวแทนเครือข่าย (Change Agent) และชักชวนคู่ค้า (Subcontractor) เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

ปี: 2019
ผลการดำเนินงาน: 1.ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2559 และได้รับใบประกาศนียบัตรการต่ออายุการรับรอง อีกครั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 2. จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มเด็มโก้ยึดถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 3. เปิดรับเรื่องร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistle Blowing) โดยเปิดช่องทางผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และมีระบบการปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อรับฟังทุกเรื่องร้องเรียนอย่างเสมอภาค และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 4. จัดให้มีช่องทางในการเรียนรู้และสื่อสารที่หลากหลาย อาทิ การอบรมคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งระบุเป็นหัวข้อที่ต้องสื่อสารในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 5. มีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1: https://www.demco.co.th/storage/downloads/sustainability-report/20200423-demco-cg-social-responsibility-th.pdf
Link 2: