องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
เรื่องที่จะดำเนินการ แยกขยะและจัดการอย่างเหมาะสม ไม่นำไปฝังกลบ
ลักษณะโครงการโดยย่อ ดำเนินการจัดการขยะที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทให้ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยการจัดให้มีการสื่อสาร/การให้ความรู้พนักงานในการแยกขยะให้ถูกต้อง การจัดหาอุปกรณ์สำหรับการแยกขยะ/เครื่องมือกำจัดขยะ การเก็บรวบรวม การติดตามวัดผลการดำเนินงาน หาวิธี/ทดลองการบริหารจัดการที่เกิดประสิทธิผลสูงสุด เพื่อลดปัญหาขยะที่จัดการอย่างไม่ถูกต้องและนำทรัพยากรที่สามารถนำกลับไปใช้ได้ กลับไปใช้ได้มากที่สุด และเป็นต้นแบบในการขยายผลการบริหารจัดการขยะสำนักงานและขยะชุมชนต่อไป
เป้าหมายตาม SDGs SDG 9,12,13
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ภายในปี 2563 พนักงานสามารถแยกขยะได้ถูกต้อง 100% ภายในปี 2564 ขยะทั้งหมด 100% มีการนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี/อย่างเหมาะสม
เป้าหมายที่จะดำเนินการ ภายในปี 2562 ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์แยกขยะครบทุกจุด และมีวิธีบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมทุกประเภท

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

ปี: 2019
ผลการดำเนินงาน: 1.ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์แยกขยะครบทุกจุด โดยการติดตั้งถังขยะชุด ครบทุกอาคาร จำนวน 117 จุด 2.มีวิธีบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมทุกประเภท 1) ขยะประเภท Food Waste ได้ Up cycling เปลี่ยนเศษอาหารเป็นสารปรับปรุงดิน เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 SCG ได้ยกเลิกการใช้ปุ๋ยเคมี ด้วยการใช้สารปรับปรุงดินที่ได้จากเศษอาหารใส่ต้นไม้ สนามหญ้าและบำรุงดินแทนปุ๋ยเคมี 2) ขยะประเภท Paper Waste ได้ Recycle เช่น กระดาษพิมพ์แล้ว 2 หน้า, กล่อง, หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, ใบปลิว, โบรชัวร์ และ Refuse Derived Fuel (RDF) นำเป็นเชื้อเพลิงแทนถ่านหินที่ SCI Eco เช่น กล่องใส่อาหาร ทิชชูเช็ดมือ แก้วกระดาษ 3) ขยะประเภท Plastic Waste ได้ Recycle เช่น แก้วกาแฟ RDF นำเป็นเชื้อเพลิงแทนถ่านหินที่ SCI Eco เช่น ถุงพลาสติก หลอด 4) ขยะประเภท PET Bottle ได้ Recycle โดยสร้าง platform คือ คุ้มค่า เพื่อรับซื้อในราคาเหมาะสม ขยะประเภท Metal & Glass ได้ Recycle โดยสร้าง platform คือ คุ้มค่า เพื่อรับซื้อในราคาเหมาะสม และ 5) ขยะประเภท Hazardous Waste ได้ Recycle เช่น แบตเตอร์รี่ สายไฟ
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1: https://scc.listedcompany.com/misc/ar/20200228-scc-ar-2019-th-01.pdf
Link 2:
ปี: 2020
ผลการดำเนินงาน: ในปี 2563: พนักงานสามารถแยกขยะได้ถูกต้อง 100 % เกิดจากการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทุกส่วนตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1. การสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร (Leadership) โดยให้การสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น การยกเลิกการมีถังขยะส่วนตัวประจำโต๊ะในห้องผู้บริหารทุกระดับ เพื่อเป็น Role Model ให้แก่น้องๆ เพื่อให้ทุกคนได้คัดแยกขยะทิ้งถังส่วนกลาง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมพฤติกรรมพนักงาน เรื่อง ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก 2. การสื่อสาร (Communication) SCG มีการสื่อสารสรุปการจัดเก็บขยะภายในสำนักงานใหญ่ บางซื่อ ทุกไตรมาส (Waste Dashboard) เพื่อให้พนักงานรับรู้ และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการที่จะนำขยะไป utilize ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ทีมงานที่รับผิดชอบ ยังมีการให้ความรู้กับพนักงานใน SCG และพนักงาน คู่ธุรกิจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น แม่บ้าน และจัดทีมแม่บ้านประจำจุดทิ้งขยะ เพื่อแนะนำการทิ้งขยะที่ถูกต้องแก่พนักงาน เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริม และสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน เช่น กิจกรรมตอบคำถาม เรื่อง circular , การประกวดแม่บ้าน CE ในดวงใจ, การแจกสารบำรุงดินที่ได้มาจากพนักงาน ช่วยกันแยกเศษอาหาร ให้กับพนักงานเพื่อเป็นการขอบคุณ เป็นต้น 3. พัฒนาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการคัดแยกขยะ มีการจัดหาถังขยะเพิ่มเติม ปรับปรุงถังขยะ จัดหาอุปกรณ์การคัดแยกเพิ่มเติม เช่น ถุง / ถัง ขนาดเล็ก สำหรับเทน้ำ แยกฝา และการติดตัวอย่างขยะไว้ที่ฝาถังขยะแต่ละประเภท เพื่อให้เกิดการคัดแยกที่ถูกต้อง ปัจจุบันมีถังขยะชุด 5 ใบ สำหรับทิ้งเศษอาหาร, กระดาษ, พลาสติก, ขวด pet, โลหะ/แก้ว และขยะอันตราย รวม 168 จุด จำนวน 776 ถัง 4. การเพิ่มมูลค่าขยะ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนบริษัทในเครือ ในเรื่องการนำขยะไปเพิ่มมูลค่า โดยการนำไป upcycling เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น พลาสติกยืด นำไปผลิตเป็นถุงขยะ นำกลับมาใช้ในที่บางซื่อ
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1: https://www.scg.com/pdf/th/AR2563.pdf
Link 2: