องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
เรื่องที่จะดำเนินการ โครงการวัคซีนพ่อแม่
ลักษณะโครงการโดยย่อ จัดการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูในชุมชนต่างๆในทุกภาคของประเทศ โดยบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และทีมผู้ชำนาญการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของBDMS เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็กในชุมชน ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
เป้าหมายตาม SDGs SDG 3,4,10
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ จัดการอบรมให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองและครูในชุมชนต่างๆในทุกภาคของประเทศ ที่มีโรงพยาบาลในเครือตั้งอยู่ เพื่อให้นำความรู้นั้นไปใช้ได้ด้วยตนเอง เป็นระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี ตามจำนวนครั้งที่กำหนด
เป้าหมายที่จะดำเนินการ จัดการอบรมให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองและครูในชุมชนต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็กให้มีสุขภาพและมีความเป็นอยู่ที่ดี จำนวน 6 ครั้ง ผู้ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า 240 คน

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

ปี: 2019
ผลการดำเนินงาน: ในปี 2562 BDMS จัดการอบรมให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองและครูในชุมชนต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด จำนวน 10 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมรับฟังการอบรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 389 คน (เทียบกับเป้าหมายที่ไม่น้อยกว่า 240 คน) และคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมจะสามารถ นำความรู้ไปใช้อย่างต่อเนื่อง
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1: https://bdms.listedcompany.com/misc/flipbook/index.html?id=129172
Link 2: https://investor.bangkokhospital.com/en/downloads/sustainability-report
ปี: 2020
ผลการดำเนินงาน: ในปี 2563 BDMS จัดการอบรมให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองและครูในชุมชนต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด จำนวน 10 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมรับฟังการอบรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 508 คน (เทียบกับเป้าหมายที่ไม่น้อยกว่า 200 คน) ผลการตอบแบบประเมิน 75 % ของพ่อแม่ผู้ปกครอง และครู ในชุมชน ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็ก มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพที่ได้รับการอบรมมากขึ้นมาก และ 25 % มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพที่ได้รับการอบรมมากขึ้นปานกลาง
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1: https://investor.bangkokhospital.com/th/downloads/sustainability-report
Link 2: