องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เรื่องที่จะดำเนินการ รณรงค์ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการขยะภายในองค์กร
ลักษณะโครงการโดยย่อ สร้างความตระหนักให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการลดการใช้ทรัพยากรแบบ Single Use รวมถึงการคัดแยกและจัดการขยะ โดยบูรณาการเข้าไปในกระบวนการทำงาน (CSR in Process)
เป้าหมายตาม SDGs SDG 11,12,13
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 1.ลดปริมาณขยะต้นทาง (ขยะทั่วไป) ที่ต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำจัด ร้อยละ 10 ในปี 2563 2.ปริมาณขยะพลาสติกลดลง ร้อยละ 10 ในปี 2563
เป้าหมายที่จะดำเนินการ แสดงตัวเลขปริมาณขยะแต่ละประเภทเฉลี่ยรายเดือน ทั้งขยะที่เกิดขึ้น และขยะรีไซเคิล

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

ปี: 2019
ผลการดำเนินงาน: 1.รณรงค์ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการขยะภายในองค์กร 1.1 ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ : ได้พิจารณาการลดใช้พลาสติกบนเครื่อง เช่น ใช้ไม้คนกาแฟ แทนช้อนพลาสติก ใช้ชุดช้อนส้อมสแตนเลส แทนชุดช้อนส้อมพลาสติก 1.2 ฝ่ายปฏิบัติการพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสนับสนุนการประกาศบนเครื่องบิน : เรื่องการทิ้งและคัดแยกขยะอย่างเหมาะสม ในทุก ๆ สถานที่ท่องเที่ยว เริ่มครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2562 1.3 ส่วนรับผิดชอบต่อสังคม : ได้รณรงค์เรื่องดังกล่าวต่อเนื่องภายใต้ “โครงการแยกขยะได้ประโยชน์” โดยเน้นการสื่อสารเพื่อให้พนักงานมีความตระหนักเพิ่มขึ้นเรื่องการลดใช้พลาสติก และขยะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. การบริหารจัดการขยะภายในองค์กร 2.1 มีการคัดแยกขยะ 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะกระดาษ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ซึ่งในปี 2563 จะรณรงค์การคัดแยกขยะเศษอาหารเพิ่มเติม 2.2 มีการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะอย่างเป็นระบบ (ขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล) ในพื้นที่ส่วนกลาง สนามบินสมุย สุโขทัย และตราด เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นในปีต่อ ๆ ไป
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1:
Link 2: