องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เรื่องที่จะดำเนินการ การส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนสมัครใจจัดทำและเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2563 ตามแบบ 56-1 One Report ซึ่งเป็นการดำเนินการเร็วกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
ลักษณะโครงการโดยย่อ บริษัทจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ตามแบบ 56-1 One Report ซึ่งเป็นการดำเนินการเร็วกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลตามแบบ 56-1 One Report สำหรับข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และนำส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เริ่มตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป
เป้าหมายตาม SDGs -
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ บริษัทสมัครใจจัดทำและเปิดเผยข้อมูลปี 2563 ตามแบบ 56-1 One Report ซึ่งเร็วกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้มีส่วนช่วยให้การยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในมิติของการมีธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG) เป็นไปได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งสอดรับกับความคาดหวังของผู้ลงทุนทั่วโลก ตลอดจนคู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder)
เป้าหมายที่จะดำเนินการ บริษัทจัดทำและเปิดเผยข้อมูลตามแบบ 56-1 One Report ตั้งแต่ข้อมูลปี 2563 ที่นำส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในปี 2564 ซึ่งเป็นการดำเนินการก่อนเกณฑ์มีผลบังคับใช้ในปี 2565 (early adopted)

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

ปี: 2020
ผลการดำเนินงาน: บริษัทนำส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ที่จัดทำตามแบบ 56-1 One report ต่อสำนักงานแล้ว โดยสามารถเรียกดูข้อมูลได้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (link https://market.sec.or.th/public/idisc/th/FinancialReport/R561 )
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1: https://market.sec.or.th/public/idisc/th/FinancialReport/R561
Link 2: