องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
เรื่องที่จะดำเนินการ ลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม และวัสดุย่อยสลายยาก แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง สำหรับใส่อาหารเพื่อการบริโภคภายในองค์กร
ลักษณะโครงการโดยย่อ รณรงค์ให้พนักงานไม่ใช้พลาสติกหรือวัสดุที่ย่อยสลายยาก แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ในการใช้ชีวิตประจำวันภายในองค์กร และขยายขอบเขตไปยังครอบครัว รวมทั้ง สังคมรอบข้าง
เป้าหมายตาม SDGs SDG 12,13
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ลดขยะพลาสติกหรือวัสดุที่ย่อยสลายยาก แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ในการใช้ชีวิตประจำวันภายในองค์กรในแต่ละวันให้เหลือไม่เกิน 20% เมื่อเทียบกับวันเริ่มโครงการ โดยกำหนดระยะเวลาประเมินโครงการรอบแรกตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค.2563
เป้าหมายที่จะดำเนินการ เริ่มรณรงค์ให้พนักงานทุกคนรับทราบโครงการ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามเกี่ยวกับเรื่องดังนี้  งดการใช้หลอดดูดน้ำ ขวดน้ำพลาสติก และภาชนะใส่อาหารพลาสติกพวกถุง หรือกล่องโฟมแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง  เปลี่ยนภาชนะที่ใส่อาหารจากถุงพลาสติกหรือกล่องโฟม เป็นภาชนะที่ล้างและนำกลับมาใช้ได้อีก  เปลี่ยนจากใช้ถุงพลาสติกหิ้วถุงใส่อาหาร เป็นถุงผ้าแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

ปี: 2020
ผลการดำเนินงาน: การดำเนินงานของ TSFC เมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เทียบกับต้นเดือนมกราคม 2563 ที่เริ่มโครงการ พบว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างดี สามารถลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม และวัสดุย่อยสลายยาก แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งได้มากกว่า 50% แต่ในเดือนมีนาคม 2563 พบว่ามีการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม และวัสดุย่อยสลายยาก แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่าวันเริ่มโครงการอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากในเดือนมีนาคม 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นวงกว้าง ทำให้ทางการมีประกาศมาตรการในการป้องกันอย่างเข้มงวด รวมถึงการงดนั่งรับประทานอาหารภายในร้าน ทำให้พนักงานกลุ่มที่ออกไปทานอาหารตามร้านอาหารในช่วงพักกลางวัน ต้องทานอาหารภายในบริษัท เป็นเหตุให้จำนวนพนักงานที่ทานอาหารภายในบริษัทเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ และต้องสั่งอาหารจากร้านที่มีบริการ Delivery ดังนั้นจำนวนการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม และวัสดุย่อยสลายยาก แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง สำหรับใส่อาหารเพื่อการบริโภคในบริษัทฯ จึงมีจำนวนมากขึ้นจนไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1:
Link 2: