องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
เรื่องที่จะดำเนินการ การลงทุนอย่างรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตาม ESG (ESG Investing)
ลักษณะโครงการโดยย่อ 1. ให้ความร่วมมือกับ AIMC ในการชักชวน บลจ. เพื่อจัดทำนโยบายร่วมกันในระดับอุตสาหกรรมจัดการลงทุน เรื่อง “แนวทางการพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) ในการลงทุน” และ “AIMC Collective Action” 2. ให้ความร่วมกับ AIMC ในการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้จัดการกองทุนและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เป้าหมายตาม SDGs SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ให้ความร่วมมือกับ AIMC ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 1. ปีที่ 1 จัดทำเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์และบริหารกองทุนแบบมี ESG in Process ที่เป็นมาตรฐาน 2. ปีที่ 2 บลจ.อย่างน้อย 50% นำหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์และบริหารกองทุนแบบมี ESG in Process ไปปรับใช้ในกระบวนการบริหารกองทุน พร้อมกับการสร้าง Awareness ให้กับผู้ลงทุนถึงความสำคัญของการลงทุนแบบมี ESG in Process 3. ปีที่ 3 บลจ.ทุกแห่ง นำหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์และบริหารกองทุนแบบมี ESG in Process ไปปรับใช้ และอาจมีการเสนอขายสินทรัพย์/กองทุน ESG ตามหลักเกณฑ์ภายใต้การบริหารของตนเอง
เป้าหมายที่จะดำเนินการ ให้ความร่วมมือกับ AIMC ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 1. มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ 23 แห่ง 2. จัดตั้งคณะอนุกรรมการนโยบาย ESG Policy & Collective Action 3. จัดทำหลักเกณฑ์ ESG Policy & Collective Action 4. จัดสัมมนาให้ความรู้กับบริษัทสมาชิกเรื่อง “ESG in Process” จำนวน 3 ครั้ง

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ