องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
เรื่องที่จะดำเนินการ การส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนสมัครใจจัดทำและเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2563 ตามแบบ 56-1 One Report ซึ่งเป็นการดำเนินการเร็วกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
ลักษณะโครงการโดยย่อ บริษัทจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ตามแบบ 56-1 One Report ซึ่งเป็นการดำเนินการเร็วกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลตามแบบ 56-1 One Report สำหรับข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และนำส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เริ่มตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป
เป้าหมายตาม SDGs -
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ บริษัทสมัครใจจัดทำและเปิดเผยข้อมูลปี 2563 ตามแบบ 56-1 One Report ซึ่งเร็วกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้มีส่วนช่วยให้การยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในมิติของการมีธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG) เป็นไปได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งสอดรับกับความคาดหวังของผู้ลงทุนทั่วโลก ตลอดจนคู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder)
เป้าหมายที่จะดำเนินการ บริษัทจัดทำและเปิดเผยข้อมูลตามแบบ 56-1 One Report ตั้งแต่ข้อมูลปี 2563 ที่นำส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในปี 2564 ซึ่งเป็นการดำเนินการก่อนเกณฑ์มีผลบังคับใช้ในปี 2565 (early adopted)

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ