องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
เรื่องที่จะดำเนินการ โครงการอนุรักษ์พลังงานอาคารอีสท์ วอเตอร์
ลักษณะโครงการโดยย่อ จากปัญหาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน พบว่าการใช้พลังงานในอาคารนับวันจะเพิ่มสูงขึ้น โดยอัตราการใช้พลังงานในอาคารจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ เนื่องจากพลังงานที่ใช้ในการประกอบการธุรกิจภาคอาคารส่วนใหญ่เป็นพลังงานที่ได้จากแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิล ดังนั้นอาคารอีสท์ วอเตอร์ ใช้หลักการประหยัดพลังงาน/ดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานภายในอาคารอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เป้าหมายตาม SDGs SDG 13
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 10 ภายในระยะเวลา 5 ปี (2562-2566)
เป้าหมายที่จะดำเนินการ อาคารอีสท์ วอเตอร์มีการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานภายในปี 2562 ไปแล้ว 2 มาตรการฯ ได้แก่ (1)การบริหารจัดการระบบปรับอากาศ Chiller Plant Management System (CPMS) และ(2)มาตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ซึ่งทั้ง 2 มาตรการฯ ที่กล่าวสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ประมาณ 121,842.84 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี คิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ 79,197.84 กิโลคาร์บอน/ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 3.45% ของพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งหมดของอาคาร อีกทั้งอาคารอีสท์ วอเตอร์มีแผนดำเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ได้แก่ (1)มาตรการปรับปรุงระบบควบคุมอัตราการไหลน้ำเย็นอัตโนมัติ (2)มาตรการลดการใช้พลังงาน โดยใช้พลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์) (3)มาตรการติดตั้ง VSD (FAD) ในของ Chiller ขนาด 350 TR เป็นต้น

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

ปี: 2019
ผลการดำเนินงาน: โครงการ การบริหารจัดการระบบปรับอากาศ Chiller Plant Management System(CPMS) บริเวณพื้นที่ห้อง Chiller ชั้น 9 ของอาคารอีสท์วอเตอร์ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เนื่องจากอาคารอีสท์วอเตอร์มีการใช้งานเครื่องทำน้ำเย็น Chiller เพื่อปรับอากาศภายในอาคาร ซึ่งมีเครื่องทำน้ำเย็นทั้งหมดจำนวน 4 ชุด ได้แก่ ขนาด 350 TR จำนวน3 ชุด (สลับเปิดใช้งาน 1 ชุด) และขนาด 175 TR จำนวน 1 ชุด (เปิดทุกวัน) โดยที่ทำงานตั้งแต่เวลา 6:00 น. ถึง 17:30 น. หรือคิดเป็น 11.50 ชั่วโมงต่อวัน 243 วันต่อปี จากการสำรวจตรวจวัดการใช้งานระบบปรับอากาศ พบว่า มีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงที่สุด ดังนั้น คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน จึงดำเนินการวิเคราะห์การใช้พลังงานของระบบดังกล่าว เพื่อปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคารพร้อมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการระบบปรับอากาศให้มีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยติดตั้งระบบ Chiller Plant Management System (CPMS) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ เก็บข้อมูลต่างรายวัน รายสัปดาห์ วิเคราะห์ต้นทุนด้านพลังงานและกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2562 ถึง เดือนเมษายน 2562 โดยมีผลการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าดังนี้ • ตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าก่อนเริ่มโครงการ พลังงานไฟฟ้าเดิมก่อนปรับปรุง = 740,539.73 kWh/y ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเดิมก่อนปรับปรุง = 740,539.73 kWh/y x 4.16 ฿/kWh = 3,080,645.28 บาท/y • ตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าหลังเริ่มโครงการ พลังงานไฟฟ้าหลังปรับปรุง = 640,438.53 kWh/y ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าหลังปรับปรุง = 640,438.53 kWh/y x 4.16 ฿/kWh = 2,664,224.27 บาท/y ซึ่งมาตรการอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ประมาณ 100,101.20 kWh/y คิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 49,349.90 kg-CO2 /y หรือคิดเป็นร้อยละ 4.44 ของพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งหมดของอาคาร **** เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ภายในระยะเวลา 5 ปี (2562-2566) : ลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 10 (เฉลี่ยร้อยละ 2 ต่อปี)
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1:
Link 2: