องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
เรื่องที่จะดำเนินการ โครงการลดและคัดแยกขยะ ลดการใช้พลาสติก/โฟมประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจำวัน
ลักษณะโครงการโดยย่อ - ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ และสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจำวันภายในองค์กร - ดำเนินการแยกขยะก่อนทิ้งตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้การบริหารจัดการขยะได้เหมาะสม
เป้าหมายตาม SDGs SDG 12,13
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ - ลดปริมาณขยะพลาสติก ภาชนะจากโฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหารที่นำเข้ามาในสำนักงานลดลง - ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้/ ความเข้าใจ สามารถแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะได้ถูกต้อง - มีพื้นที่จุดคัดแยกขยะส่วนกลางของอาคารสำนักงาน และความร่วมมือจากทุกองค์กรในอาคารสำนักงานเข้าร่วมโครงการ
เป้าหมายที่จะดำเนินการ - ให้ผู้บริหารและพนักงานใช้กล่องบรรจุอาหารและพกพาขวดน้ำส่วนตัวที่สามารถใช้ซ้ำได้ และสามารถนำปใช้ในการใส่เครื่องดื่มจากภายนอก จัดให้มีกล่องบรรจุอาหาร ถุงผ้า/ รถเข็นส่วนกลางสำหรับพนักงานที่สามารถนำไปใช้ในการใส่อาหารที่ซื้อจากภายนอก - จัดให้มีถังขยะมาตรฐาน 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ และขยะอันตราย โดยมีการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ - ประสานงานส่วนกลางของอาคารสำนักงาน และประชาสัมพันธ์องค์กรอื่นในอาคารสำนักงาน ร่วมดำเนินการคัดแยกขยะก่อนทิ้งตั้งแต่ต้นทางก่อนส่งมายังพื้นที่จุดคัดแยกขยะส่วนกลางของสำนักงาน

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ