องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
เรื่องที่จะดำเนินการ ส่งเสริมให้มีการลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้นเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนของนักลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์และเครื่องมือของบริษัท
ลักษณะโครงการโดยย่อ บริษัทฯส่งเสริมให้เกิดการออมระยะยาวเพื่อสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว และความยั่งยืนในการดำรงชีวิต เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้บริษัทได้มีการส่งเสริมการลงทุนในระยะยาวให้กับลูกค้าของบริษัทผ่านผลิตภัณฑ์การลงทุนในหุ้นและกองทุนรวม แบบทยอยลงทุนสม่ำเสมอ (Dollar-Cost-Average: DCA) ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการกระจายต้นทุนในการลงทุน และยังช่วยสร้างวินัยทางการเงินโดยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังเป็นการช่วยสนับสนุนโครงการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ทำการสนับสนุนการลงทุนแบบ DCA ด้วยเช่นกัน โดยบริษัทได้จัดเตรียมเครื่องมือและองค์ความรู้ รวมถึงบทวิเคราะห์ เพื่อแนะนำแนวทางการลงทุนแบบ DCA ไว้ให้ลูกค้าตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ
เป้าหมายตาม SDGs SDG 1,10,17
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ บริษัทจะส่งเสริมให้ลูกค้าลงทุนแบบ DCA ให้มากขึ้น ผ่านการลงทุนในหุ้นและกองทุนรวมแบบ DCA โดยการปลูกฝัง สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนแบบ DCA ให้กับนักลงทุน เพื่อการลงทุนอย่างถูกวิธีและยั่งยืนเป็นเวลา 3 ปี
เป้าหมายที่จะดำเนินการ จัดทำสื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้การลงทุนในหุ้นและกองทุนรวมแบบ DCA อย่างถูกวิธี เพื่อเพิ่มจำนวนบัญชีผู้ลงทุนแบบ DCA และจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนแบบ DCA ร้อยละ 10 ทุกปี ตลอดระยะเวลา 3 ปี

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

ปี: 2019
ผลการดำเนินงาน: ในปี 2562 บริษัทได้จัดทำสื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้การลงทุนในหุ้นและกองทุนรวมแบบ DCA อย่างถูกวิธี ซึ่งสามารถเพิ่มจำนวนบัญชีผู้ลงทุนในหุ้นแบบ DCA และจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนแบบ DCA ได้มากถึงร้อยละ 332 และ 22 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 10
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1:
Link 2:
ปี: 2020
ผลการดำเนินงาน: ในปี 2563 บริษัทได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้การลงทุนในหุ้นและกองทุนรวมแบบ DCA ต่อลูกค้าและผู้ที่สนใจ ซึ่งสามารถเพิ่มจำนวนบัญชีผู้ลงทุนในหุ้นแบบ DCA และจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนแบบ DCA ได้มากถึงร้อยละ 47 และ 35 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1: https://www.nomuradirect.com/Corporate/Th/News/Detail/107
Link 2: