องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
เรื่องที่จะดำเนินการ 1.ระบบควบคุมและประเมินผลแบบศูนย์รวม (Supervisory Control And Data Acquisition หรือ SCADA) 2.การควบคุมและเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้น้ำของลูกค้า
ลักษณะโครงการโดยย่อ ระบบการควบคุมการสูบส่งน้ำทางไกลแบบศูนย์รวม หรือที่เรียกว่า SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition เป็นระบบซึ่งนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่มาใช้ เพื่อช่วยให้ทราบข้อมูลของแรงดันและปริมาณน้ำในเส้นท่อทั้งโครงข่ายฯ รวมถึงปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆโดยส่งตรงเข้าศูนย์ปฏิบัติการกลาง ทำให้สามารถติดตามผลและแก้ไขปัญหาการส่งน้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเลือกอุปกรณ์ เช่น มาตรวัดน้ำ ขนาดท่อน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้น้ำของลูกค้า เพื่อช่วยควบคุมการสูญเสียน้ำในเส้นท่อ ไม่เกินร้อยละ 3 ภายในระยะเวลา 3 ปี
เป้าหมายตาม SDGs SDG 6
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ควบคุมการสูญเสียน้ำในเส้นท่อ ไม่เกินร้อยละ 3 ภายในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2562 – 2564)
เป้าหมายที่จะดำเนินการ ควบคุมการสูญเสียน้ำในเส้นท่อ ไม่เกินร้อยละ 3.28 (กรณีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ เช่น ท่อแตก เป็นต้น)

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

ปี: 2019
ผลการดำเนินงาน: การควบคุมน้ำสูญเสียเป็นหนึ่งในภารกิจที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอด น้ำในอ่างเก็บน้ำที่เราสูบขึ้นมาต้องใช้ทั้งพลังงาน และทรัพยากรน้ำ เพื่อส่งให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น ในปี 2562 พบว่าบริษัทสามารถควบคุมปริมาณน้ำสูญเสียในพื้นที่ให้สามารถอยู่ในปริมาณร้อยละ 2.93 (Disclosure 306-1) ของน้ำสูบทั้งหมด จากการสำรวจมาตรวัดน้ำลูกค้า และความสามารถของมาตรวัดน้ำมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากปริมาณการรับน้ำจริงที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณการรับน้ำที่ได้ออกแบบไว้ บริษัทจึงได้ทำการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ที่มีความสามารถในการอ่านแม่นยำขึ้น ในช่วงการรับน้ำที่ต่างกันระหว่างปริมาณมากที่สุด และน้อยที่สุด (R500) ตามมาตรฐาน ISO 4064
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1:
Link 2: