องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
เรื่องที่จะดำเนินการ โครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ
ลักษณะโครงการโดยย่อ บริษัทน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนมาเป็นแนวทางดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องกว่า 10 ปี ช่วยให้ชุมชนแก้ปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี พร้อมน้อมนำพระราชดำริ “จากภูผา สู่มหานที” มาเป็นแนวทางการดูแลจัดการน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนให้เข้าใจการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตนเองอย่างแท้จริง โดยการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำคืนสมดุลสู่ระบบนิเวศ แก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วม และส่งต่อน้ำไปสู่สระพวงเชิงเขา หรือกระจายน้ำในพื้นที่ราบผ่านระบบแก้มลิง เพื่อให้เกษตรกรนำน้ำไปใช้ทำการเกษตรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ด้วยการสร้างบ้านปลาและปลูกหญ้าทะเล ช่วยคืนความสมบูรณ์สู่ท้องทะเลไทย รวมทั้งสืบสาน รักษา ต่อยอด การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ร่วมกับจิตอาสาช่วยชุมชนบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
เป้าหมายตาม SDGs SDG 1,2,3,6,8,10,13,14,15,17
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ เป้าหมายภายในปี 2563 1. ปลูกต้นไม้จากภูผาสู่มหานทีในพื้นที่ 100 ไร่ 2. สร้างฝายชะลอน้ำครบ 100,000 ฝาย สร้างสระพวงเชิงเขา 20 สระ ระบบแก้มลิง 20 ระบบ 3. ปลูกหญ้าทะเลเพื่อคืนความสมดุลระบบนิเวศทางทะเลในพื้นที่ 100 ไร่ 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชุมชนที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก 6 ชุมชน
เป้าหมายที่จะดำเนินการ เป้าหมายปี 2562 1. บริษัทร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้จากภูผาสู่มหานที ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำ จังหวัดลำปาง สระบุรี และนครศรีธรรมราช จำนวน 50,000 ต้น 2. บริษัทร่วมกับชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำ 10,000 ฝาย ในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ระยอง สระบุรี กาญจนบุรี และนครศรีธรรมราช 3. บริษัทร่วมกับชุมชนสร้างสระพวงเชิงเขา และระบบแก้มลิงในพื้นที่ราบ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำไปใช้ทำการเกษตรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ในพื้นที่ จังหวัดลำปาง สระบุรี และกาญจนบุรี 4. บริษัทร่วมกับชุมชนชาวประมงบ้านมดตะนอย ปลูกหญ้าทะเลเพื่อเป็นอาหารให้กับพะยูน คืนความสมดุลสู่ระบบนิเวศทางทะเล ในพื้นที่ 10 ไร่ 5. บริษัทร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก อาทิ จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

ปี: 2019
ผลการดำเนินงาน: ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการตามโครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ ดังนี้ 1. บริษัทร่วมกับชุมชน หน่วยงานราชการ และจิตอาสา ปลูกต้นไม้ในป่าบกกว่า 34,000 ต้น ในพื้นที่ จ.สระบุรี จ.ขอนแก่น จ.กาญจนบุรี จ.ลำปาง จ.สมุทรสาคร จ.ราชบุรี จ.ระยอง จ.กำแพงเพชร และกรุงเทพมหานคร และปลูกไม้โกงกางและหญ้าทะเลกว่า 16,000 ต้น ในพื้นที่ จ.ตรัง จ.สุราษฎร์ธานี จ.ระยอง 2.บริษัทร่วมกับชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำได้ 7,139 ฝาย ในพื้นที่ จ.ลำปาง จ.สระบุรี จ.กาญจนบุรี จ.ระยอง และ จ. นครศรีธรรมราช 3. บริษัทร่วมกับชุมชนสร้างแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำน้ำไปใช้ทำการเกษตรได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดที่ จ.ลำปาง และ จ.สระบุรี 4. บริษัทร่วมกับชุมชนชาวประมงบ้านมดตะนอย จิตอาสา และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ปลูกหญ้าทะเลเพื่อเป็นอาหารให้กับพะยูน พื้นที่เพียง 3 ไร่ จำนวน 7,000 ต้น 5. บริษัทร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งในพื้นที่ชุมชนที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก ด้วยการฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติเดิมให้กลับมาใช้ได้ เชื่อมแหล่งน้ำสาธารณะ พัฒนาโครงสร้างเพื่อชะลอน้ำ พัฒนาเป็นแก้มลิง สำรองน้ำในหน้าแล้ง และขยายผลทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เพิ่มความมั่นคงด้านอาชีพ อาหาร และรายได้
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1: https://scc.listedcompany.com/misc/ar/20200228-scc-ar-2019-th-01.pdf
Link 2:
ปี: 2020
ผลการดำเนินงาน: ในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการดังนี้ 1. กิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ลดโลกร้อน” เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา โดยปลูกต้นไม้ตลอดทั้งปีในพื้นที่สำนักงานใหญ่และรอบโรงงานทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 660 ไร่ โดยแบ่งเป็นการปลูกป่าบก 576 ไร่ ป่าโกงกาง 64 ไร่ และหญ้าทะเล 20 ไร่ รวมเป็นจำนวนต้นไม้ทั้งสิ้นกว่า 176,000 ต้น คิดเป็นปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 25,593 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อระยะเวลา 10 ปี นอกจากนี้ ได้ปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูเหมืองหินปูน พื้นที่ประมาณ 680 ไร่ รวมจำนวนต้นไม้ประมาณ 194,000 ต้น ซึ่งจะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และลดภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี 2. บริษัทร่วมกับชุมชนชาวประมงบ้านมดตะนอย จิตอาสา และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ปลูกหญ้าทะเลเพื่อเป็นอาหารให้กับพะยูน โดยปลูกหญ้าทะเลได้ในพื้นที่ 20 ไร่ จำนวน 30,000 ต้น 3. บริษัทร่วมกับชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการ “รักษ์น้ำ จากภูผาสู่มหานที” ในปี 2563 สร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 8,942 ฝาย และรวมกับฝายชะลอน้ำในปีผ่านๆมาจำนวน 91,405 ฝาย ยอดรวมฝายชะลอน้ำทั้งหมด 100,347 ฝาย จากเป้า 100,000 ฝายภายในปี 2563 4. โครงการ “เอสซีจีร้อยใจ 108 ชุมชน รอดภัยแล้ง” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริมให้ชุมชนลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยชุมชนแกนนำของมูลนิธิอุทกพัฒน์และเอสซีจีร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ ชุมชนเรียนรู้การจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้รอดพ้นวิกฤตภัยแล้ง นอกจากจะทำให้ชุมชนมีน้ำกินน้ำใช้ในแล้งนี้แล้ว ยังสามารถต่อยอดสู่การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร แรงงานที่กลับคืนถิ่นมีน้ำทำการเกษตรเป็นอาชีพได้ต่อไป ทั้งยังช่วยลดภาระของภาครัฐ ซึ่งต้องเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งและไม่สามารถทำกิจกรรมการเกษตร ในปี 2563 ชุมชนได้เรียนรู้ลงมือทำและรอดแล้งแล้ว จำนวน 57 ชุมชน ใน 26 จังหวัด สามารถเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บ 10 ล้านลบ.ม. เพิ่มพื้นที่เกษตรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 9,664 ไร่ จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ 31,049 คน 9,491 ครัวเรือน
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1: https://www.scg.com/pdf/th/AR2563.pdf
Link 2: