องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เรื่องที่จะดำเนินการ โครงการแยกก่อนทิ้ง
ลักษณะโครงการโดยย่อ ดำเนินโครงการคัดแยกขยะของบริษัท โดยการจัดให้มีการสื่อสาร/การให้ความรู้พนักงานในการแยกขยะให้ถูกต้อง การจัดหาอุปกรณ์สำหรับการแยกขยะ การเก็บรวบรวมนำขยะที่สามารถนำรีไซเคิลได้ บริจาคให้แก่องค์กรที่ต้องการต่อไป การติดตามวัดผลการดำเนินงาน
เป้าหมายตาม SDGs SDG 12,13
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ภายในปี 2563 พนักงานสามารถแยกประเภทขยะได้ถูกต้อง และลดปริมาณขยะในสำนักงาน
เป้าหมายที่จะดำเนินการ ภายในปี 2562 ดำเนินการจัดตั้งถังแยกขยะครบทุกจุด

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

ปี: 2019
ผลการดำเนินงาน: 1. ถังแยกขยะที่จุดทิ้งขยะ จุดละ 3 ใบ ในสำนักงานใหญ่และสาขาทุกแห่ง เพื่อให้พนักงานแยกขยะ ได้แก่ 1.แก้วชนิดแข็งเพื่อนำไปบริจาค 2. พลาสติกทั่วไปที่รีไซเคิลได้ 3.ขยะทั่วไป 2. จัดทำป้ายเพื่อให้ความรู้ในการแยกขยะก่อนทิ้ง โดยประชาสัมพันธ์ที่หน้าDesktopคอมพิวเตอร์ และที่จุดทิ้งขยะ 3. ติดตามและแจ้งผลการคัดแยกการคัดแยกให้พนักงานรับทราบอย่างต่อเนื่อง และให้กำลังใจพนักงานในการคัดแยกเป็นระยะ 4. เก็บรวบรวมแก้วพลาสติกชนิดแข็งที่ได้ นำไปบริจาคให้แก่ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นชิ้นส่วนในกระบวนการผลิตขาเทียม
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1: https://www.navakij.co.th/page/93/30169
Link 2: