องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
เรื่องที่จะดำเนินการ นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม BDMS Working on hospital wastes
ลักษณะโครงการโดยย่อ นำขวดน้ำยาล้างไต และขยะพลาสติกจากโรงพยาบาล เข้าสู่กระบวนการ Recycle พัฒนาเป็นถังขยะ แจกัน กระถางต้นไม้ กลับมาใช้ในโรงพยาบาลต่อไป
เป้าหมายตาม SDGs SDG 9,17
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ลดปริมาณการทิ้งขยะทั่วไปสู่การฝังกลบ เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 ปี
เป้าหมายที่จะดำเนินการ ในปี 2562 ลดปริมาณการทิ้งขยะพลาสติกสู่การฝังกลบ จำนวนอย่างน้อย 1,000 กิโลกรัม

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

ปี: 2019
ผลการดำเนินงาน: ในปี 2562 BDMS สามารถแปรรูปขยะมูลฝอย (พลาสติก) ทั้งสิ้น 1,900 กิโลกรัม ผลิตเป็นกระถางต้นไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 42 ใบ และกระถางต้นไม้ขนาดเล็กจำนวน 42 ใบ ใช้เงินลงทุนไปทั้งสิ้น 316,000 บาท อยู่ในระหว่างดำเนินการทำเป็นถังขยะและแจกันขนาดเล็กต่อไปในปี 2563
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1: https://bdms.listedcompany.com/misc/flipbook/index.html?id=129172
Link 2: https://investor.bangkokhospital.com/en/downloads/sustainability-report
ปี: 2020
ผลการดำเนินงาน:

ในปี2563โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ  จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ลดปริมาณการทงิ้ขยะพลาสตกิสู่การฝังกลบ จำนวน 3,750 กิโลกรัม ดังนี้ 

∙ แปรรูปขยะมูลฝอย(พลาสติก) 500กิโลกรัมผลิตเป็นกระถางต้นไม้เล็กจำนวน 300ใบ ใช้งบประมาณ 105,000 บาท และนำไปร่วมทำบุญ เชิญบริจาคตามศรัทธาเพื่อแบ่งปันอากาศบริสุทธิ์ ได้รับเงินบริจาคจำนวน 4,000 บาท มอบให้มูลนิธิเวชดุสิตฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ 

∙ โครงการ BeGreen รณรงค์คัดแยกขยะในอาคารสานักงานสามารถแยกขยะเพื่อนำ ไปเข้าสู่กระบวนการ  Recycle ได้จำนวน 2,950 กิโลกรัม 

∙ บริจาคขวดพลาสติก PET ให้บริษัท Indorama จำนวน 300 กิโลกรัม เพื่อนำไปเป็นส่วนผสมในการผลิตชุดอุปกรณ์ PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

 

ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1: https://investor.bangkokhospital.com/th/downloads/sustainability-report
Link 2: