องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
เรื่องที่จะดำเนินการ การอบรม/สัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเห็นความจำเป็นของการลงทุน รวมถึงเสริมสร้างความรู้ด้านการลงทุนและการออม
ลักษณะโครงการโดยย่อ บริษัทจัดอบรม/สัมมนาให้กับนิสิตนักศึกษา ลูกค้า และพนักงานบริษัทที่สนใจ เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการลงทุนและการออมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทหลักทรัพย์ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้พบกับเจ้าของกิจการ ผู้บริหารของกิจการ และ ผู้จัดการกองทุนโดยตรงผ่านโครงการ CNS Corporate Access และ Wealth Access ของบริษัท เพื่อให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการ ความเสี่ยง และแนวทางการลงทุนของตนเอง
เป้าหมายตาม SDGs SDG 1,4,17
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ บริษัทจะจัดอบรม/สัมมนาให้กับนิสิตนักศึกษา ลูกค้า และพนักงานบริษัทที่สนใจการลงทุนและการออม ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งจัดทำโครงการเพื่อให้นักลงทุนได้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นและกองทุนรวมโดยให้นักลงทุนได้มีโอกาสพบกับเจ้าของกิจการ ผู้บริหารของกิจการ หรือ ผู้จัดการกองทุนได้โดยตรง อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี
เป้าหมายที่จะดำเนินการ บริษัทจะจัดให้มีการอบรม/สัมมนาผ่านโครงการต่างๆ อย่างน้อยปีละ 10 ครั้ง ให้กับนิสิตนักศึกษา ลูกค้า นักลงทุนและพนักงานบริษัทที่สนใจ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยประมาณการผู้ที่จะเข้าร่วมอบรม/สัมมนาไม่น้อยกว่า 1,000 คนต่อปี

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

ปี: 2019
ผลการดำเนินงาน: ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรม/สัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 26 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา จำนวน 1,891 คนซึ่งมากกว่าที่กำหนดเป้าหมายไว้
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1:
Link 2:
ปี: 2020
ผลการดำเนินงาน: จากที่บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายที่จะจัดให้มีการอบรม/สัมมนาผ่านโครงการต่างๆ ให้กับนิสิตนักศึกษา ลูกค้า และนักลงทุน อย่างน้อยปีละ 10 ครั้ง โดยมีผู้ที่จะเข้าร่วมอบรม/สัมมนาไม่น้อยกว่า 1,000 คน ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ บริษัทฯ ได้จัดอบรม/สัมมนาได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา บริษัทฯ ต้องมีการยกเลิกการอบรมให้กับหน่วยงานภายนอกบางรายการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ส่วนการอบรม/สัมมนาที่สามารถจัดทางออนไลน์ได้ ก็ได้ถูกเปลี่ยนมาจัดเป็นแบบออนไลน์แทน ทำให้ในปี 2563 บริษัทฯ สามารถจัดให้มีการอบรม/สัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 14 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา จำนวน 3,790 คน ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1: https://www.nomuradirect.com/Corporate/Th/News/Detail/107
Link 2: