องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
เรื่องที่จะดำเนินการ โครงการส่งเสริมความรู้
ลักษณะโครงการโดยย่อ 1.โครงการทวิภาคี โครงการร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกันจัดอบรมหลักสูตร ปวส. เรื่องการตรวจคุณภาพน้ำประปา และการเตรียมวัตถุดิบสำหรับกระบวนการผลิต ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงาน 2.โครงการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคนพิการ บริษัทร่วมกับ กศน.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้นักศึกษาคนพิการมีความรู้ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต รวมถึงสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานในสถานประกอบการได้
เป้าหมายตาม SDGs SDG 4
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 1.แลกเปลี่ยนความรู้ และรับนักศึกษาฝึกงาน จากสถาบันการศึกษา มากกว่า 1 คน/ปี 2.นักศึกษาคนพิการที่ผ่านการอบรมโครงการสอนคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าสถานประกอบการได้ร้อยละ 10 ต่อปี (2555 – 2564)
เป้าหมายที่จะดำเนินการ 1.เตรียมความพร้อมบุคลากรในการเป็นครูผู้ฝึกสอนงาน ตามหลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2.ร่วมกับสถาบันการศึกษาภาคตะวันออกในการวางแผนหลักสูตรการสอนรูปแบบทวิภาคีในองค์กร 3.โครงการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคนพิการ 3 หลักสูตร

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

ปี: 2019
ผลการดำเนินงาน: 1. การจัดทำบันทึกความร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกในการให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ EEC กลุ่มบริษัทได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการร่วมมือกันพัฒนาวิชาการและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถาบันกับบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึงเพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสู่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยกลุ่มบริษัทจะสนับสนุนการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาชีพช่างเทคนิคของสถาบัน เข้าฝึกงานกับกลุ่มบริษัท อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 คน ให้การสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาที่ปฎิบัติงานในโครงการเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัท รวมทั้งการร่วมพัฒนาหลักสูตรระบบทวิภาคีในสาขาที่ร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ในปี 2562 นี้ กลุ่มบริษัทร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้เริ่มการจัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการสอนงาน” ในรุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นครูผู้ฝึกสอนภายในองค์กร โดยวิทยากรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีผู้เข้าอบรมจำนวน 40 คน เป็นพนักงานกลุ่มบริษัท จำนวน 30 คน และบุคลากรจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกจำนวน 10 คน เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2562และ 25-26 กันยายน 2562 รวม 4 วัน ถือเป็นการนำร่องการทำงานร่วมกันในด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากร 2. การรับนักศึกษาฝึกงาน กลุ่มบริษัทมีโครงการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงให้กับเยาวชน ในโครงการนักศึกษาฝึกงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ ข้อมูลการรับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2560-2562 ปี ระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญา รวม (คน) 2560 3 1 4 2561 4 0 4 2562 5 1 6 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจัดให้มีพี่เลี้ยงดูแลตลอดการฝึกงาน มีการประกันอุบัติเหตุและการประกันชีวิต ค่าเบี้ยเลี้ยงในการฝึกงานตามที่กฎหมายกำหนด (ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน หมวด 2 ข้อ 10 และข้อ 11 กลุ่มบริษัทต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยงไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสูงสุดที่ใช้อยู่ในขณะนั้นและกำหนดการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้ผู้รับการฝึกงานไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง) 1. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีสท์วอเตอร์ อำเภอคลองเขื่อน ตั้งแต่ปี 2555 เนื่องในโอกาส บริษัท ครบรอบ 20 ปี บริษัทได้น้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีสท์วอเตอร์ บนพื้นที่ 22 ไร่ ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมรายได้และลดรายจ่ายของเกษตรกร ในปี 2562 มีผู้ใช้บริการ รวมทั้งสิ้น 1,540 คน ทำให้ในปีนี้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อีสท์วอเตอร์ อำเภอคลองเขื่อน มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตและค่าเข้าศึกษาดูงาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 212,483 บาท
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1:
Link 2: