องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี
เรื่องที่จะดำเนินการ การสนับสนุนและส่งเสริมบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกทำเรื่อง ESG
ลักษณะโครงการโดยย่อ รณรงค์พนักงานคัดแยกขยะพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะเสีย และสามารถนำขยะพลาสติกไปบริจาคให้กับองค์กร ที่นำไปแปรรูปและสร้างผลประโยชน์ให้กับชุมชน
เป้าหมายตาม SDGs SDG 17
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทิ้งขยะของพนักงานภายในบริษัท และเห็นถึงผลดีและผลเสียของการคัดแยกขยะ
เป้าหมายที่จะดำเนินการ มีปริมาณขยะเสียลดลง 50% ของ ขยะเสียก่อนเริ่มโครงการ

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ