องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
เรื่องที่จะดำเนินการ โครงการช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยยากไร้
ลักษณะโครงการโดยย่อ ดำเนินการผ่าตัดและทำหัตถการ 10 หัตถการ เพื่อรักษาผู้ป่วยที่ยากไร้ ไม่สามารถรับผิดชอบค่ารักษาได้ด้วยตนเอง ให้มีสุขภาพและมีความเป็นอยู่ที่ดี ช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัดของผู้ป่วยของโรงพยาบาลรัฐบาล
เป้าหมายตาม SDGs SDG 1,3,10
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ดำเนินการผ่าตัดและทำหัตถการเพื่อรักษาผู้ป่วยที่ยากไร้ให้มีสุขภาพและมีความเป็นอยู่ที่ดี เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 3 ปี ตามจำนวนที่กำหนด
เป้าหมายที่จะดำเนินการ ดำเนินการผ่าตัดและทำหัตถการเพื่อรักษาผู้ป่วยที่ยากไร้ให้มีสุขภาพและมีความเป็นอยู่ที่ดี จำนวน 50 ราย

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

ปี: 2019
ผลการดำเนินงาน: ในปี 2562 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ได้กำหนดเป้าหมายสนับสนุนให้การรักษาแก่ผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 50 ราย ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจริง โดยโรงพยาบาลในเครือ BDMS เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 111 ราย ถือว่าสามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1: https://bdms.listedcompany.com/misc/flipbook/index.html?id=129172
Link 2: https://investor.bangkokhospital.com/en/downloads/sustainability-report
ปี: 2020
ผลการดำเนินงาน: ในปี 2563 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ได้กำหนดเป้าหมายสนับสนุนให้การรักษาแก่ผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 25 ราย ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจริง โดยโรงพยาบาลในเครือ BDMS เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 69 ราย ถือว่าสามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1: https://investor.bangkokhospital.com/th/downloads/sustainability-report
Link 2: