องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เรื่องที่จะดำเนินการ โครงการรีไซเคิลน้ำเพื่อนำกลับมาในระบบน้ำหล่อเย็น
ลักษณะโครงการโดยย่อ บริษัทฯได้นำหลักการ 3Rs มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ด้วยการลดการใช้น้ำ (Reduce) และการนำน้ำที่ได้ภายหลังการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยใช้เทคโนโลยีอิเล็คโตรโคเอกูเลชั่น (Electrocoagulation) ที่อาศัยการทำปฏิกิริยาของกระแสไฟฟ้า ในการสร้างสนาม แม่เหล็กที่มีความเข้มข้น จนสามารถแยกสารต่างๆ อาทิ แบคทีเรีย น้ำมัน โลหะหนัก ออกจากน้ำได้โดยไม่ใช้สารเคมี และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณกากตะกอนจากระบบบำบัด และเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ให้สามารถหมุนเวียนนำน้ำกลับมาใช้ในระบบหล่อเย็น
เป้าหมายตาม SDGs SDG 6,13,14
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 1.ลดปริมาณการใช้น้ำประปาในระบบหล่อเย็น ร้อยละ 100 2.ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับการใช้น้ำประปาในระบบหล่อเย็น
เป้าหมายที่จะดำเนินการ 1. ลดปริมาณการใช้น้ำประปาในระบบหล่อเย็น ร้อยละ 100 ภายในปี 2563 (ระบบหล่อเย็น จำนวน 6 เครื่อง) 2. ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับการใช้น้ำประปาในระบบหล่อเย็น

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

ปี: 2020
ผลการดำเนินงาน: 1. เดินท่อส่งและนำน้ำจากบ่อเก็บน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดเข้าสู่ระบบหล่อเย็น และติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณน้ำใช้ครบทั้ง 6 เครื่องเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 100 2. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงมากกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับการใช้น้ำประปาในระบบหล่อเย็น
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1:
Link 2: