องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
เรื่องที่จะดำเนินการ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในองค์กร
ลักษณะโครงการโดยย่อ บริษัทได้นำหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นส่วนประกอบในการดำเนินธุรกิจ และเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร โดยทั้งผู้บริหารและพนักงานต่างให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติโดยนำมาปรับใช้ในทุกขั้นตอนการทำงาน พนักงานทุกคนจะตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถสะท้อนออกมาให้เห็นได้ในกระบวนการทำงานของพนักงาน การตัดสินใจของผู้บริหาร ตลอดจนโครงการต่างๆ ของบริษัท ทั้งส่วนที่บริษัทเป็นผู้ริเริ่มเองและโครงการที่เป็นความร่วมมือกับองค์กรอื่น นอกจากนี้ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของกลุ่มโนมูระ ซึ่งประกอบธุรกิจตามหลักการของผู้ก่อตั้ง ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มฯ ที่มุ่งหวังที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับสังคม ด้วยการยึดมั่นหลักการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการลงทุนในตลาดทุน และการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อย่างมีจรรยาบรรณ และจริยธรรมอันจะช่วยให้ตลาดทุนมีการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทย ตลอดจนมีส่วนในการพัฒนาสังคม และสภาพแวดล้อมให้มีคุณภาพ หลักการนี้จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อพวกเรามีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดีและสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจ เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าหมายตาม SDGs SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ เพื่อเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติได้ครบทุกเป้าหมายตามแบบอย่างของกลุ่มโนมูระ โดยการนำเป้าหมายนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายที่จะดำเนินการ ผู้บริหารตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับทุกเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยนำหลักการนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งสื่อสาร และส่งเสริมไปถึงพนักงานทุกคนให้นำหลักการนี้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทด้วย ทั้งนี้ผู้บริหารกำหนดให้มีการประเมินผลในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการเพื่อบรรลุครบทุกเป้าหมายอย่างแท้จริง

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

ปี: 2019
ผลการดำเนินงาน: ในปี 2562 บริษัทฯ สามารถทำได้ครบทุกเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละ SDG เช่น การส่งเสริมความเท่าเทียม ซึ่งเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ ที่เคารพในความหลากหลายและความแตกต่างทางค่านิยม เปิดโอกาสการว่าจ้างงานอย่างเสมอภาคและไม่ยินยอมให้เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความเท่าเทียมเพื่อเป็นการเน้นย้ำให้พนักงานได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องความเสมอภาคนอกเหนือจากการทำงานแต่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ในการใช้ชีวิตประจำวันด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้ไม่ได้จัดขึ้นที่บริษัทฯ ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นกิจกรรมที่ได้มีการจัดขึ้นในบริษัทในกลุ่มโนมูระประเทศอื่นๆ ด้วย เพื่อสร้างการรับรู้และสนับสนุนความเท่าเทียมของพนักงานทุกคนในกลุ่มโนมูระ
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1:
Link 2:
ปี: 2020
ผลการดำเนินงาน: ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงสามารถทำได้ครบทุกเป้าหมาย SDG แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 จึงทำให้ปี 2563 บริษัทฯ ได้ยกเลิกการทำกิจกรรมที่ต้องมีการรวมกลุ่มของพนักงานเพื่อป้องกันการระบาดของโรค และเปลี่ยนมาจัดกิจกรรมทางออนไลน์แทน ซึ่งบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย SDG กับพนักงาน โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางสื่อสารภายในของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย SDG มากขึ้นและเป็นการเน้นย้ำให้พนักงานเห็นความสำคัญในการดำเนินงานต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDG เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าการที่พนักงานมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของเป้าหมาย SDG จะทำให้พนักงานให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการได้ และยังช่วยให้พนักงานสามารถนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวันของพนักงานได้อีกด้วย ตัวอย่างกิจกรรม เช่น ในช่วงวันแห่งสหประชาชาติ (UN Day วันที่ 24 ตุลาคม 2563) บริษัทฯ ได้สื่อสารเกี่ยวกับเป้าหมาย SDG ให้กับพนักงานผ่านทาง Wallpaper บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของพนักงาน โดยได้เผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563 และได้ให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมโดยการส่งรูปถ่ายการทำกิจกรรมของพนักงานพร้อมทั้งอธิบายว่ากิจกรรมที่ทำนั้นสามารถบรรลุเป้าหมาย SDG อย่างไร โดยผู้บริหารได้ทำการคัดเลือกผู้ชนะ และได้มีการมอบของรางวัลโดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการอำนวยการ เพื่อแสดงให้พนักงานเห็นว่าเป็นโครงการที่ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญ นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้มีการติดตามการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบรรลุได้ครบทั้ง 17 วัตถุประสงค์ และรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2563 แก่คณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบและให้คำแนะนำในการดำเนินการในปีต่อไป
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1: https://www.nomuradirect.com/Corporate/Th/News/Detail/107
Link 2: