องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

บริษัท ไดวะ ชิเรียว เทรดดิ้ง จำกัด
เรื่องที่จะดำเนินการ สนับสนุนการคัดแยกขยะที่รีไซเคิลได้ และ ลดปริมาณการใช้กระดาษในองค์กร
ลักษณะโครงการโดยย่อ ให้ความรู้แก่พนักงาน ในการตระหนักถึงการคัดแยกขยะก่อนทิ้งให้ถูกวิธี เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยองค์กรจะจัดหาจุดคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ เช่น ขวด PET, กระดาษสำนักงานใช้แล้ว, อะลูมิเนียม และ โลหะ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรณรงค์ให้พนักงานพิมพ์ หรือถ่ายสำเนาเอกสารที่ไม่ใช่ทางการด้วยกระดาษใช้แล้วเพียงหน้าเดียว เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษในองค์กร
เป้าหมายตาม SDGs SDG 12,13
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในปี 2563 พนักงานทุกคนสามารถคัดแยกขยะได้ถูกต้อง 100% และ สามารถลดปริมาณการเหลือใช้ของกระดาษหน้าเดียวได้ 50% ในปี 2564 การจัดการขยะภายในองค์กรจะถูกกำจัดอย่างเหมาะสม 100% และจะไม่มีการเหลือใช้กระดาษสำนักงานโดยการพิมพ์เพียงหน้าเดียวเท่านั้น
เป้าหมายที่จะดำเนินการ กำหนดจุดสำหรับคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ พร้อมทั้งจัดทำป้ายประกาศรณรงค์ให้พนักงานแยกขยะอย่างเหมาะสม ตลอดจน ตั้งจุดคัดแยกกระดาษหน้าเดียวออกจากถังขยะประเภทอื่นๆ

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ