องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
เรื่องที่จะดำเนินการ แยกขยะก่อนทิ้งเพื่อให้สามารถนำกลับไป recycle ได้
ลักษณะโครงการโดยย่อ การลดก๊าซเรือนกระจก โดยการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล บริษัทจะทำการคัดแยกขยะประเภทกระดาษ แก้ว แก้วพลาสติก ขวดพลาสติก เพื่อให้ง่ายต่อการส่งต่อเพื่อนำไป recycle ในแต่ละวันจะทำการชั่งน้ำหนัก และ จดบันทึกปริมาณขยะที่แยกได้ และนำไปคำนวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่แยกได้
เป้าหมายตาม SDGs SDG 13
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5-20% ภายในปี 2565
เป้าหมายที่จะดำเนินการ ในปี 2562 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1 - 5%

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

ปี: 2019
ผลการดำเนินงาน: ลดได้ 0.14%
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1: https://www.leaseit.co.th/investor-relations/financial-info-report#รายงานประจำปี
Link 2:
ปี: 2019
ผลการดำเนินงาน: บริษัทได้คำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยใช้โปรแกรมการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงาน/โรงแรมและอื่น ๆ พัฒนาโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ในปี 2562 จำนวน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรเป็นปริมาณ 51.38 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (tCO2e) โดยเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1 จำนวน 5.87ฃ tCO2e ขอบเขตที่ 2 จำนวน 34.45 tCO2e และ ขอบเขตที่ 3 จำนวน 11.06 tCO2e ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 บริษัทได้เริ่มมีกิจกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยได้ดำเนินการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อให้สามารถนำไป recycle ได้ ผลการดำเนินการบริษัทสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้เป็นจำนวน 83 กิโลกรัมคาร์บอน (kgCO2e) คิดเป็นสัดส่วน 0.14% ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกไป
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1: https://www.leaseit.co.th/investor-relations/financial-info-report#รายงานประจำปี
Link 2: