องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
เรื่องที่จะดำเนินการ โครงการบัวหลวงรักษ์โลก (Bualuang Green Office)
ลักษณะโครงการโดยย่อ - การสร้างจิตสำนึกเพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะและการใช้พลาสติก โดยบูรณาการเข้ากับหลัก 3R นั่นคือ Reduce Reuse Recycle ซึ่งมีกิจกรรมเช่น ถุงผ้ายืมคืนเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก การรณรงค์ให้ใช้ภาชนะส่วนตัวเพื่อลดการใช้แก้วพลาสติกและถ้วยโฟม การรณรงค์ให้มีการใช้ซ้ำทั้งกระดาษและซองส่งเอกสารเพื่อลดขยะ รวมไปถึงการคัดแยกขยะ เป็นเครื่องมือสนับสนุนโครงการ
เป้าหมายตาม SDGs SDG 12,13
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ - ลดปริมาณขยะ ลดการใช้พลาสติก รวมถึงภาชนะโฟมต่างๆ และมีการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ - ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและยินดีให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ
เป้าหมายที่จะดำเนินการ - จัดให้มีจุดยืมคืนถุงผ้าอย่างทั่วถึง และจัดกิจกรรมให้ความรู้พนักงานสำหรับเรื่องการแยกขยะ รวมไปถึงการตั้งจุดทิ้งขยะแบบคัดแยกประเภทเพื่อเป็นต้นแบบ - ลดปริมาณขยะในสำนักงานลง 30% - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและพนักงาน มีความเข้าใจและมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ และมีส่วนร่วมในโครงการเพิ่มขึ้น 20%

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

ปี: 2020
ผลการดำเนินงาน: ได้รับความสนใจในกิจกรรมจากพนักงานค่อนข้างดี แต่ได้พักการรณงค์ในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 ระบาดเนื่องจากไม่ต้องการให้พนักงานใช้ถุงผ้าร่วมกัน
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1:
Link 2: