องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
เรื่องที่จะดำเนินการ การสร้างสุขภาพที่ดีของพนักงาน
ลักษณะโครงการโดยย่อ ส่งเสริมให้พนักงานดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไม่ติดต่อต่าง ๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคอ้วน เป็นต้น
เป้าหมายตาม SDGs SDG 3
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ สุขภาพของพนักงานใน ปี 2564 เฉลี่ยทั้งบริษัทเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่าปี 2562 อย่างน้อย 8% โดยจะวัดจากค่าเฉลี่ยของค่า BMI, ระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose) และระดับไขมันในกระแสเลือด 3 ตัว (Cholesterol, LDL, Triglyceride)
เป้าหมายที่จะดำเนินการ 1. เผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการ และส่งเสริมให้พนักงานมีการออกกำลังกายที่เหมาะสม 2. ค่า BMI ณ สิ้นปี 2562 ของพนักงานเฉลี่ยทั้งบริษัทลดลงอย่างน้อย 2% จากค่า BMI ที่ได้จากการตรวจสุขภาพช่วงกลางปี 2562

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

ปี: 2019
ผลการดำเนินงาน: บริษัทได้มีการเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการ และส่งเสริมให้พนักงานมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ได้ทำการวัดค่า BMI ของพนักงานทุกเดือนเพื่อให้พนักงานทราบผลจากการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดกิจกรรมภายในบริษัทเพื่อกระตุ้นและให้รางวัลแก่ผู้ที่สามารถลดค่า BMI ได้มากที่สุดด้วย อย่างไรก็ตาม ในการวัดผล ณ สิ้นปี 2562 นั้น พบว่าค่า BMI เฉลี่ยของพนักงานเพิ่มขึ้นจากผลการตรวจสุขภาพช่วงกลางปี 2562 ประมาณ 0.27% จึงไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดให้ค่า BMI ต้องลดลง 2%
ไฟล์แนบ: คลิ๊กเพื่อดู
รูปภาพผลการดำเนินการ
Link 1:
Link 2: