องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

รายละเอียดกิจกรรมสนับสนุน

ชื่อองค์กร : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)

เรื่องที่จะดำเนินการ : การให้ความรู้กับอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ในการเลือกลงทุนกับบริษัทจดทะเบียนที่มี ESG

1. รายละเอียดกิจกรรม :

– จัดสัมมนาให้ความรู้เพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน – เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการ ESG

2. ประโยชน์ที่กลุ่มที่ 1 จะได้รับจากการร่วมกิจกรรม :

บริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการ ESG สามารถประชาสัมพันธ์นโยบาย ESG ของบริษัทได้

3. เป้าหมาย

3.1 ความยั่งยืนของเรื่องที่เลือก (SDGs) :

SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

3.2 เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ และเวลา :

ให้ความรู้แก่นักลงทุน (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ที่ทำหน้าที่ประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) โดยการจัดสัมมนา จำนวน 2 ครั้ง ภายในปี 2562

3.3 เป้าหมายที่จะดำเนินการในปี 2562 :

จัดสัมมนาให้ความรู้เพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 : วันที่ 5 กันยายน 2562 และครั้งที่ 2 : วันที่ 11 ตุลาคม 2562)

4. ผลการดำเนินงาน

1. การจัดสัมมนาให้ความรู้เพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน ให้แก่ นักลงทุนผู้มีจิตอาสา และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ผู้ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหน่วยลงทุน) ประมาณ 200 คน โดยใช้ช่องทางออนไลน์ สรุปความก้าวหน้า/ความสำเร็จ อยู่ระหว่างประสานงานในรายละเอียดเพิ่มเติม โดยมีแผนจะจัดในเดือนกรกฎาคม 2563 2. กิจกรรมนำนักลงทุนผู้มีจิตอาสา และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จำนวน 40 คน เยี่ยมชมกิจการของ บจ. ที่เข้าร่วมโครงการ ESG เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักลงทุนที่เข้าร่วมกิจกรรม ในการเลือกลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นการลงทุนอย่างยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมให้ บจ. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัย ESG สรุปความก้าวหน้า/ความสำเร็จ อยู่ระหว่างประสานงานในรายละเอียดเพิ่มเติม โดยมีแผนจะจัดในเดือนธันวาคม 2563 ทั้งนี้ TIA จะประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบการจัดกิจกรรมด้วย

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวนิตยา แก้วเมือง

โทรศัพท์ : 02-247-7486

E-mail : [email protected]

ชื่อผู้ประสานงานโครงการ : 

โทรศัพท์ :

E-mail :

ตารางกิจกรรม