องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

รายละเอียดกิจกรรมสนับสนุน

ชื่อองค์กร : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

เรื่องที่จะดำเนินการ : โครงการ Happy Money, Happy Retirement

1. รายละเอียดกิจกรรม :

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การสนับสนุนองค์กรต่างๆ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน รวมทั้งการวางแผนการเกษียณ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่พนักงาน รายละเอียดดังนี้ 1) ชุดสื่อความรู้ “Happy Money, Happy Retirement” ได้แก่ คลิปความรู้ บทความ Infographic ฯลฯ 2) หลักสูตรอบรม Train the Trainers 3) หลักสูตรอบรม In-House Training 4) หลักสูตร e-Learning

2. ประโยชน์ที่กลุ่มที่ 1 จะได้รับจากการร่วมกิจกรรม :

1) องค์กรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับชุดสื่อความรู้เพื่อใช้เผยแพร่แก่พนักงานในองค์กร รวมทั้งจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และกระบวนการเสริมสร้างวินัยทางการเงินผ่านการอบรม Train the Trainers 2) พนักงานในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างเหมาะสม มีวินัยการออม มีความมั่นคงและสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) องค์กรสามารถช่วยให้พนักงานมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผลในการทำงาน

3. เป้าหมาย

3.1 ความยั่งยืนของเรื่องที่เลือก (SDGs) :

SDG 4,10

3.2 เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ และเวลา :

องค์กรเข้าร่วมโครงการฯ 20 แห่ง และเข้าร่วมอบรม Train the Trainer 100 คน ภายใน ส.ค. 62 – พ.ค. 63

3.3 เป้าหมายที่จะดำเนินการในปี 2562 :

องค์กรเข้าร่วมโครงการฯ 10 แห่ง และเข้าร่วมอบรม Train the Trainer 50 คน ภายใน ส.ค. 62 – ธ.ค. 62

4. ผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินโครงการ ตั้งแต่สิงหาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 ดังนี้ - หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ 85 แห่ง โดยเป็น บจ. 8 แห่ง และบริษัทอื่น 77 แห่ง - เผยแพร่สื่อความรู้ครอบคลุม 114,579 คน - สร้าง Train the Trainers 512 คน - อบรมความรู้ (In-House Training) 13,712 คน - ส่งเสริมความรู้ผ่าน e-Learning 4 องค์กร มีผู้ได้รับความรู้ 93,661 คน - มีองค์กรพันธมิตรของโครงการ Happy Money, Happy Retirement เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติฯ คือ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนสื่อความรู้ “Happy Money, Happy Retirement ” image0003 หลักสูตรอบรม Train the Trainers image0003 หลักสูตรอบรม In-house Training image0003 หลักสูตร e-Learning image0003

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  คุณวรรณวรา ไล้บางปิ้ง , คุณกัญธรส โล่ห์สกุล

โทรศัพท์ : 0-2009-9815 , 0-2009-9813

E-mail : [email protected] , [email protected]

ชื่อผู้ประสานงานโครงการ : 

โทรศัพท์ :

E-mail :

ตารางกิจกรรม