องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

รายละเอียดกิจกรรมสนับสนุน

ชื่อองค์กร : สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

เรื่องที่จะดำเนินการ : การลงทุนอย่างรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตาม ESG (ESG investing)

1. รายละเอียดกิจกรรม :

1.1 ชักชวน บลจ. เพื่อจัดทำนโยบายร่วมกันในระดับอุตสาหกรรมจัดการลงทุน เรื่อง “แนวทางการพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance:ESG) ในการลงทุน” และ “AIMC Collective Action” 1.2 จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้จัดการกองทุนและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

2. ประโยชน์ที่กลุ่มที่ 1 จะได้รับจากการร่วมกิจกรรม :

1 สร้างความร่วมมือกันที่จะนำปัจจัย ESG มาประกอบในการพิจารณาลงทุน ตามหลักการ I Code ข้อ 3 (Actively) 2 สร้างความร่วมมือกันตามหลักการ I Code ข้อ 4 (Escalating Investee Companies) และข้อ 6 (Collective Engagement) 3 ผู้จัดการกองทุนมีแนวทาง/หลักการ เพื่อนำข้อมูลด้าน ESG ที่มี มาใช้ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือประกอบกระบวนการลงทุน

3. เป้าหมาย

3.1 ความยั่งยืนของเรื่องที่เลือก (SDGs) :

SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

3.2 เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ และเวลา :

1.ปีที่ 1 จัดทำเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์และบริหารกองทุนแบบมี ESG in Process ที่เป็นมาตรฐาน 2.ปีที่ 2 บลจ.อย่างน้อย 50% นำหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์และบริหารกองทุนแบบมี ESG in Process ไปปรับใช้ในกระบวนการบริหารกองทุน พร้อมกับการสร้าง Awareness ให้กับผู้ลงทุนถึงความสำคัญของการลงทุนแบบมี ESG in Process 3.ปีที่ 3 บลจ.ทุกแห่ง นำหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์และบริหารกองทุนแบบมี ESG in Process ไปปรับใช้ และอาจมีการเสนอขายสินทรัพย์/กองทุน ESG ตามหลักเกณฑ์ภายใต้การบริหารของตนเอง

3.3 เป้าหมายที่จะดำเนินการในปี 2562 :

1) มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเข้าร่วมแสดงเจตนารมย์ 23 แห่ง 2) จัดตั้งคณะอนุกรรมการนโยบาย ESG Policy & Collective Action 3) จัดทำหลักเกณฑ์ ESG Policy & Collective Action 4) จัดสัมมนาให้ความรู้กับบริษัทสมาชิกเรื่อง “ESG in Process” จำนวน 3 ครั้ง

4. ผลการดำเนินงาน

1. การส่งเสริมให้สมาชิก AIMC จำนวน 23 แห่ง ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code: “I-Code”) สรุปความก้าวหน้า/ความสำเร็จ AIMC เชิญชวนสมาชิกทั้ง 23 แห่งเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติฯ แล้ว 2. การออกประกาศคณะกรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเพื่อแต่งตั้งประธานและคณะอนุกรรมการ ESG Policy & Collective Action จากตัวแทนบริษัทสมาชิกทั้ง 23 แห่ง สรุปความก้าวหน้า/ความสำเร็จ ออกประกาศคณะกรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เพื่อแต่งตั้งประธานและคณะอนุกรรมการ ESG Policy & Collective Action รวมถึงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการดังกล่าว 3. การจัดทำแนวปฏิบัติในการเข้าทำ Collective Engagement สรุปความก้าวหน้า/ความสำเร็จ จัดทำแนวปฏิบัติในการเข้าทำ Collective Engagement และจัดทำ Infographic เกี่ยวกับ Collective Engagement Framework เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ 4. การดำเนินการ Collective Engagement กับ บจ. ที่มีประเด็นด้าน ESG สรุปความก้าวหน้า/ความสำเร็จ ดำเนินการ Collective Engagement ใน บจ.ที่มีประเด็นด้าน ESG จำนวน 2 บริษัท 5. จัดสัมมนา ESG สรุปความก้าวหน้า/ความสำเร็จ จัดสัมมนาด้านการพัฒนา ESG asset/investment ร่วมกับ Arabesque / CITI / Schroder Infographic เกี่ยวกับ Collective Engagement Framework เพื่อใช้เป็นเป็นแนวปฏิบัติ image0010

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวดวงกมล พิศาล / นายศุภศิลป์ อินรอด

โทรศัพท์ : 02-264-0900 ต่อ 198, 888

E-mail : Duangka[email protected]; [email protected]

ชื่อผู้ประสานงานโครงการ : 

โทรศัพท์ :

E-mail :

ตารางกิจกรรม