องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

รายละเอียดกิจกรรมสนับสนุน

ชื่อองค์กร : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

เรื่องที่จะดำเนินการ : ตราสารหนี้เพื่อ ESG

1. รายละเอียดกิจกรรม :

1.1 จัดทำโครงการยกเว้นค่าบริการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ และลดค่าขึ้นทะเบียนรายปี เป็นกรณีพิเศษสำหรับหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคม 1.2 จัดอบรม สัมมนาเผยแพร่ความรู้เป็นการสาธารณะ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อกระตุ้นให้มีการระดมทุนเพื่อดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

2. ประโยชน์ที่กลุ่มที่ 1 จะได้รับจากการร่วมกิจกรรม :

2.1 กลุ่มผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมการเงินและภาคอุตสาหกรรมที่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ให้ความสำคัญต่อโครงการที่มีส่วนช่วยให้สิ่งแวดล้อมและสังคมของประเทศไทยมีความยั่งยืน 2.2 ผู้ลงทุนในตลาดทุนไทยตระหนักรู้ถึงบทบาทและความสำคัญของการลงทุนในตลาดทุนกับการเสริมสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

3. เป้าหมาย

3.1 ความยั่งยืนของเรื่องที่เลือก (SDGs) :

SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,16

3.2 เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ และเวลา :

จัดการอบรม สัมมนาให้ความรู้ และส่งเสริมการออกหุ้นกู้ ตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาสังคม และความยั่งยืน ในช่วงระยะเวลาการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2563

3.3 เป้าหมายที่จะดำเนินการในปี 2562 :

1 เพื่อส่งเสริมให้บริษัทดำเนินโครงการเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และ/หรือทางสังคมโดยระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ 2 เพื่อส่งเสริมให้มีการออกหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส อันจะมีส่วนช่วยคุ้มครองผู้ลงทุนและเสริมสร้างความน่าเชื่อมั่นในตลาดตราสารหนี้โดยรวม

4. ผลการดำเนินงาน

1. จัดทำโครงการยกเว้นค่าบริการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้และลดค่าขึ้นทะเบียนรายปีเป็นกรณีพิเศษสำหรับหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคม สรุปความก้าวหน้า/ความสำเร็จ ในปี 2562 สมาคมได้ยกเว้นค่าบริการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้และลดค่าขึ้นทะเบียนรายปีเป็นกรณีพิเศษสำหรับหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และ/หรือ สังคม ให้แก่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS) ได้ออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ Green Bond มูลค่ารวม 1.3 หมื่นล้านบาท บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) ได้ออก green bond มูลค่ารวม 1 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 2. จัดอบรม สัมมนาเผยแพร่ความรู้เป็นการสาธารณะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นให้มีการระดมทุนเพื่อดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม สรุปความก้าวหน้า/ความสำเร็จ จัดสัมมนา "Sustainability Bond Forum" เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล โดยมีผู์บริหารจากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ร่วมบรรยายแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่านการระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ประเภท Green, Social, and Sustainability Bond และมีผู้แทนจากองค์กรต่าง ๆ เข้ารับฟังการสัมมนากว่า 120 คน จัดอบรมสัมมนา “Sustainability Bond Forum” image0016

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  สาคเรศ คำวะลี

โทรศัพท์ : 02-257-0357 # 102

E-mail : [email protected]

ชื่อผู้ประสานงานโครงการ : 

โทรศัพท์ :

E-mail :

ตารางกิจกรรม