องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

รายละเอียดกิจกรรมสนับสนุน

ชื่อองค์กร : สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยสถาบันฝึกอบรม (ATI)

เรื่องที่จะดำเนินการ : การจัดอบรมความรู้ทางการเงินเกี่ยวกับการส่งเสริมการออม การลงทุนที่มีธรรมาภิบาล

1. รายละเอียดกิจกรรม :

1.1 จัดอบรมบรรยายสดในกรุงเทพ และจัดอบรมผ่าน E-learning เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เรื่องการออม ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน และสร้างวินัยการออมเงินและการลงทุนที่มีธรรมาภิบาล เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ 1.2 จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การใช้ Mobile Application “อิทธิ Rich” ซึ่งให้ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน และสร้างวินัยการออมเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ 1.3 จัดกิจกรรมให้บริษัทหลักทรัพย์นำหลักสูตรการอบรมผ่าน E-learning ไปเผยแพร่ให้กับนักลงทุนและลูกค้า

2. ประโยชน์ที่กลุ่มที่ 1 จะได้รับจากการร่วมกิจกรรม :

บริษัทหลักทรัพย์ได้มีเนื้อหาการเสริมสร้างความรู้ให้กับนักลงทุนและลูกค้าในการให้ความสำคัญกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีธรรมภิบาล

3. เป้าหมาย

3.1 ความยั่งยืนของเรื่องที่เลือก (SDGs) :

SDG 4,8

3.2 เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ และเวลา :

นักศึกษาเข้าอบรมบรรยายสดไม่ต่ำกว่า 500 คนในปี 2562 และนักศึกษาเข้าอบรมผ่านระบบ E-learning ไม่ต่ำกว่า 2,000 คน

3.3 เป้าหมายที่จะดำเนินการในปี 2562 :

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในภาคกลาง เรียนในรอบการบรรยายสด (จัดอบรมในกรุงเทพฯ) ไม่ต่ำกว่า 500 คน และนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ อบรมผ่านระบบ E-Learning ไม่ต่ำกว่า 500 คน

4. ผลการดำเนินงาน

ระยะที่ 1 1 จัดหลักสูตรให้ความรู้ทางการเงินเรื่อง การจัดการรายได้ รายจ่าย และเงินออมและการลงทุนที่มีธรรมาภิบาล เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้าง Capacity Building 2 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหลักสตูร “สร้าง – แผนการออม การลงทุน สู่คนรุ่นใหม่ ใส่ใจธรรมาภิบาล” คือ คุณกิตติพัฒน์ แสนทวีสุข อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 นักศึกษาเข้ารับการอบรม หลักสูตร “สร้าง – แผนการออม การลงทุน สู่คนรุ่นใหม่ ใส่ใจธรรมาภิบาล” รับฟังในรอบบรรยายสดจากมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ดังนี้ -คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 195 คน -คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม จำนวน 138 คน -คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 40 คน -คณะมนษุยศาสตร์ จำนวน 14 คน -คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 คน -คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 3 คน -วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จำนวน 64 คน -วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 485 คน (คิดเป็น 97% ของเป้าหมาย) 4.วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ดำเนินการประสานงานและประชาสัมพันธ์ ให้สถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่สนใจ ให้นักศึกษาของสถาบันเข้ารับการอบรมผ่านระบบ E-Learning แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่สนใจกลับมายังสมาคมฯ เพื่อให้สิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมในระบบ 5.ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ตาม Checklist 6.รายงานความคืบหน้าโครงการให้กับ ก.ล.ต. ทุก 3 เดือน ในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และตุลาคม 7.เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีของทางสมาคมฯ และเว็บไซตข์องสมาคมฯ ประจำไตรมาส 3 ประมาณเดือน ตลุาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมอบรมเพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้มีความรู้เรื่อง การออม ความรู้พื้นฐานด้านนการเงิน และสร้างวินัย การออมเงินและการลงทุนที่มีธรรมาภิบาล เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ ในหลักสตูร “สร้าง – แผนการออม การลงทุน สู่คนรุ่นใหม่ ใส่ใจธรรมาภิบาล” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ความสนใจเรียนในรอบบรรยายสด จำนวน 485 คน จากเป้าหมายทั้งจำนวน 500 คน คิดเป็น 97% และหลังจากรอบบรรยายสดในหลักสูตรดังกล่าว จะได้นำเข้าสู่ระบบ E-Learning เพื่อดำเนินการให้กับ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศได้เรียนผ่านระบบ E-Learning ไม่ต่ำกว่า 2,000 คน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป และนักศึกษาที่สนใจทั่วประเทศได้ร่วมอบรมผ่านระบบ E-Learning โดยการแจ้งความจำนงผ่านทางสถาบันต้นสังกัด รวมถึงประชาสัมพันธ์แนะนำ Mobile Application “อิทธิ Rich” ซึ่งให้ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน และสร้างวินัยการออมเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ Link รายงานผลการดำเนินงาน : รายงานโครงการเสริมสร้างตลาดทุนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา ได้ดำเนินการประสานงานและประชาสัมพันธ์ ให้สถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่สนใจให้นักศึกษาของสถาบันเข้ารับการอบรมผ่านระบบ E-Learning แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่สนใจกลับมายังสมาคมฯ เพื่อให้สิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมในระบบ 1. จากวันที่ 1 พฤศจิกายน - วันที่ 15 มีนาคม 2563 มีผู้เข้ารับการอบรมผ่านระบบ E-Learning จำนวน 2,490 คน - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยพายัพ - มหาวิทยาลัยนเรศวร - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สรุปผลการดำเนินงาน (ความคืบหน้าโครงการนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ อบรม หลักสูตร “สร้าง - แผนการออม การลงทุน สู่คนรุ่นใหม่ ใส่ใจธรรมาภิบาล” ผ่านระบบ E-Learning ไม่ต่ำกว่า 2,000 คน ) หลังจากรอบบรรยายสด การบรรยายในหลักสูตร“สร้าง - แผนการออม การลงทุน สู่คนรุ่นใหม่ ใส่ใจธรรมาภิบาล” ได้นำเข้าสู่ ระบบระบบ E-Learning เพื่อดำเนินการให้กับ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศได้เรียน ผ่านระบบ E-Learning ไม่ต่ำกว่า 2,000 คน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 พฤศจิกายน 2563 และนักศึกษาที่สนใจทั่วประเทศได้ร่วมอบรมผ่านระบบ E-Learning โดยการแจ้งความจำนงผ่านทางสถาบันต้นสังกัด รวมถึงประชาสัมพันธ์แนะนำ Mobile Application “อิทธิ Rich” ซึ่งให้ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน และสร้างวินัยการออมเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ มีนักศึกษาสมัครเรียนผ่านระบบ E-Learning จำนวน 2,490 คน จากมหาวิทยาลัยต่างๆ กระจายทั่วทุกภูมิภาค หลักสูตร “สร้าง - แผนการออม การลงทุน สู่คนรุ่นใหม่ ใส่ใจธรรมาภิบาล” ผ่านระบบ E-Learning จำนวน 2,490 คน จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 38.97% ของจำนวนผู้เรียน ผลการประเมินดังนี้ ด้านวิทยากร 1. ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่บรรยาย 90.36% 2. มีการถ่ายทอดเนื้อหาที่ทำให้เข้าใจ และกระตุ้นให้สนใจอยากเรียนรู้ 89.71% 3. การจัดสรรเวลาแต่ละหัวข้อ 88.94% 4. ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น 88.94% 5. บุคลิกภาพ (การแต่งกาย / กิริยาท่าทาง) 91.17% ผลประเมินเฉลี่ย 89.82% ด้านหลักสูตร ก่อนการอบรม 82.45% หลังการอบรม 89.42% 1. มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการออม – การลงทุน 85.57% 2. มีความรู้เรื่องการสร้างความมั่นคงของรายได้ในระยะยาวใช้จ่าย SMART 84.98% 3. มีความรู้เรื่องหลักการเลือกลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินงาน ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดี) 84.01% 4. เนื้อหาครบถ้วนครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 89.82% 5. ระยะเวลาในการอบรมเหมาะสมกับเนื้อหาหลักสูตร 86.97%

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  พิมพ์ผกา เวียงแก้ว (สำหรับโครงการจัดอบรมนักศึกษา และ E-Learning)

โทรศัพท์ : 02-264-0909 ต่อ 220

E-mail : [email protected]

ชื่อผู้ประสานงานโครงการ : 

โทรศัพท์ :

E-mail :

ตารางกิจกรรม