องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

รายละเอียดกิจกรรมสนับสนุน

ชื่อองค์กร : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

เรื่องที่จะดำเนินการ : การต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเข้าร่วมโครงการ CAC

1. รายละเอียดกิจกรรม :

สร้างพันธมิตรเครือข่ายด้วยการชักชวนคู่ค้าให้เข้าร่วมโครงการ CAC ด้วยแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ 17 ข้อ สำหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) พร้อมจัดสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใส อาทิ Road to join CAC, SME Briefing, CAC Conference

2. ประโยชน์ที่กลุ่มที่ 1 จะได้รับจากการร่วมกิจกรรม :

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการจะได้แสดงเจตนารมณ์ในการทำธุรกิจที่โปร่งใสและเปิดเผยรายชื่อบนหน้าเว็บไซต์ของโครงการ CAC (www.thai-cac.com) และยังช่วยให้บริษัทมีการสร้างนโยบายและมาตรการในการดำเนินกิจการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความเสี่ยงเรื่องการให้และการถูกเรียกรับสินบน เมื่อผ่านกระบวนการรับรอง นอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่โครงการ CAC จัดขึ้นเป็นประจำ

3. เป้าหมาย

3.1 ความยั่งยืนของเรื่องที่เลือก (SDGs) :

SDG 4,10,16

3.2 เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ และเวลา :

ภายในระยะเวลา 3-5 ปี CAC มีเป้าหมาย คือ 1. เป็นหน่วยงานหลักของภาคเอกชนในการวางระบบและนโยบายภายในองค์กร เพื่อการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและลดความเสี่ยงเรื่องการให้และการถูกเรียกรับสินบน และ 2. เป็นเครือข่ายที่สำคัญและมีพลังในการขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงภาคธุรกิจให้ปลอดการคอร์รัปชัน

3.3 เป้าหมายที่จะดำเนินการในปี 2562 :

ช่วยให้บริษัทมีการสร้างนโยบายและมาตรการการดำเนินกิจการที่โปร่งใส และผ่านการรับรองอย่างน้อย 100 บริษัทในปี 2562 และสร้างตัวแทนเครือข่าย (Change Agent) และชักชวนคู่ค้า (SME) เข้าร่วมโครงการ

4. ผลการดำเนินงาน

โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC เป็นความริเริ่มของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็น platform ให้ภาคธุรกิจสามารถเข้ามา มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้ ซึ่งการดึงให้องค์กรในภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วม และช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถกำหนดนโยบายและกลไกป้องกันคอร์รัปชัน จะส่งผลโดยตรงต่อการลดความเสี่ยงของปัญหาสินบน มีเป้าหมายในการร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านคอร์รัปชัน และร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใสมากขึ้น โดยโครงการฯ ได้มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 1. การขยายจำนวนบริษัทเป็นแนวร่วมฯ : CAC เป็นการรวมตัวกันแบบ collective action และมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ดังนั้น การขยายจำนวนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ จึงเป็นส่วนสำคัญที่สร้างพลังและความแข็งแกร่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ภาคเอกชน และสังคม สรุปความก้าวหน้า/ความสำเร็จ ในปี 2562 CAC ได้เพิ่มจำนวนสมาชิกที่เป็น บจ. ขนาดใหญ่ใน ตลท. บริษัทมหาชนและรัฐวิสาหกิจเป็นหลัก โดยสามารถชักชวนให้บริษัทใหญ่เข้าร่วม CAC และผ่านการรับรองได้เพิ่มขึ้น 52 บริษัทและชักชวนให้บริษัทต่ออายุการรับรองได้ 56 บริษัท ทำให้ ณ สิ้นปี 2562 มีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 989 บริษัท และมีบริษัทที่ผ่านการรับรอง จำนวน 397 บริษัท ทั้งนี้ ณ เดือนพฤษภาคม 2563 CAC มีบริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ มากกว่า 1,000 บริษัท ผ่านการรับรองแล้ว 433 บริษัท CAC ยังคงตั้งใจจะใช้พลังและความรู้ที่ได้รวบรวมมาจากเครือข่ายธุรกิจสะอาดที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 2. การชักชวนคู่ค้า (SME) เข้าร่วมเป็นแนวร่วมฯ และโครงการ Change Agent ด้วยแนวคิดการขยายแนวร่วมฯ เพื่อสร้างพลังและความแข็งแกร่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลง CAC จัดทำโครงการ CAC Change Agent เพื่อให้บริษัทขนาดใหญ่ที่ผ่านการรับรองแล้วมาเป็น Change Agent ด้วยการสร้างเครือข่ายให้บริษัทคู่ค้าที่เป็นบริษัท SME มาประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการเริ่มมาตั้งแต่ปี 2562 สรุปความก้าวหน้า/ความสำเร็จ ในปี 2562 มีสมาชิกที่เป็น SME จำนวน 74 บริษัท และผ่านการรับรอง จำนวน 10 บริษัท ซึ่งเป็น SME ที่เป็นคู่ค้าของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นหลัก นอกจากนี้ CAC ได้เข้าพบประธานกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ผ่านการรับรองแล้ว จำนวน 40 บริษัท เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอรับรองกับ CAC และชักชวนให้บริษัทเข้าเป็น CAC Change Agent เพื่อชักชวนให้คู่ค้าของบริษัทเข้าประกาศเจตนารมณ์ในโครงการ SME โดยในปี 2562 มีบริษัทที่สนใจเข้าร่วมเป็น CAC Change Agent จำนวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) สำหรับปี 2563 CAC ยังคงเดินหน้าเชิญชวนบริษัทขนาดใหญ่ที่ผ่านการรับรองแล้ว มาเป็น Change Agent เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 3. การประชาสัมพันธ์โครงการ CAC ให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นแนวร่วม แนวทางการทำงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ สรุปความก้าวหน้า/ความสำเร็จ คณะทำงานได้จัดงานบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นแนวร่วมฯ และการรับรอง รวมถึงการจัดบรรยายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น Road to join, Road to certified, SME Executive Briefing, SME Clinic เป็นต้น นอกจากนี้ ได้เผยแพร่เรื่องราวของบริษัทที่มีการนำหลักการรับรองของ CAC มาใช้กับการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในเรื่องที่ได้เผยแพร่ คือ การปรับปรุงการทำงานของบริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) ที่ได้นำระบบของ CAC มาลดความเสี่ยงคอร์รัปชันจากการขนส่งสินค้า 4. ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ สรุปความก้าวหน้า/ความสำเร็จ ทาง CAC ทำงานผนึกกำลังร่วมกับภาคีภาคประชาสังคมชั้นนำ ได้แก่ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) รวมถึงได้เข้าเป็นผู้แทนภาคเอกชนไทยในการเพิ่มความโปร่งใสในการทำงานกับภาครัฐที่กรมบัญชีกลางได้จัดขึ้น และได้รับเชิญให้เป็นอนุกรรมการในคณะทำงานของทั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) อีกด่วย การขยายจำนวนบริษัทเป็นแนวร่วมฯ image0007 การชักชวนคู่ค้า (SME) เข้าร่วมเป็นแนวร่วมฯ และโครงการ Change Agent image0024 การประชาสัมพันธ์โครงการ CAC image0008 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ image0009

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  1. คุณสาริณี เรืองคงเกียรติ (IOD) 2. คุณณัฏฐารวี อารีราษฎร์ (CAC)

โทรศัพท์ : 02-955-1155 ต่อ 402 (สาริณี ) ต่อ 313 (ณัฏฐารวี)

E-mail : sari[email protected]; [email protected]

ชื่อผู้ประสานงานโครงการ : 

โทรศัพท์ :

E-mail :

ตารางกิจกรรม