องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

รายละเอียดกิจกรรมสนับสนุน

ชื่อองค์กร : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

เรื่องที่จะดำเนินการ : การลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Investment)

1. รายละเอียดกิจกรรม :

1.1 ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (Collaborative Engagement) ของนักลงทุนสถาบัน # Negative List Guideline 1.2 จัดงานสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลมาใช้ในกระบวนการลงทุน เพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างรับผิดชอบในฐานะนักลงทุนสถาบัน

2. ประโยชน์ที่กลุ่มที่ 1 จะได้รับจากการร่วมกิจกรรม :

ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างรับผิดชอบในฐานะนักลงทุนสถาบัน และยกระดับมาตรฐานธรรมภิบาลในตลาดทุนไทย

3. เป้าหมาย

3.1 ความยั่งยืนของเรื่องที่เลือก (SDGs) :

SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

3.2 เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ และเวลา :

1. จัดงานสัมมนาร่วมกับองค์กรระดับชาติ ได้แก่ OECD UNPRI Bloomberg 2. นักลงทุนสถาบันร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบ # Negative List

3.3 เป้าหมายที่จะดำเนินการในปี 2562 :

ความร่วมมือของนักลงทุนสถาบันอย่างน้อย 10 รายในปี 2562

4. ผลการดำเนินงาน

1. ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (Collaborative Engagement) ของนักลงทุนสถาบัน # Negative List Guideline สรุปความก้าวหน้า/ความสำเร็จ กบข. ร่วมกับนักลงทุนสถาบันรวม 32 ราย ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (ESG Collaborative Engagement) ของนักลงทุนสถาบันในการลงนามแนวปฏิบัติ “การระงับลงทุน” (Negative List Guideline) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำหรับความร่วมมือกันครั้งนี้มีสาระสำคัญคือ กรณีที่ บจ. ใน ตลท. กระทำผิด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในประเด็นที่ร้ายแรง หรือดำเนินงานขัดแย้งต่อหลักการ ESG และก่อให้เกิดผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มนักลงทุนสถาบันที่ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์จะประสานกับ บจ. เพื่อหาทางแก้ปัญหาหรือหาทางออกที่เหมาะสมร่วมกัน (Positive Engagement) ซึ่งท้ายที่สุดหากไม่มีการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดกับผู้ถือหุ้น และสังคมในภาพรวมนักลงทุนแต่ละรายได้ตกลงร่วมกันที่จะไม่ลงทุนเพิ่มเติมใน บจ. ที่มีปัญหานั้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือจนกว่าจะแก้ไขปัญหาสำเร็จ เพื่อผลักดันให้ บจ. กลับมาดำเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืนและสอดคล้องกับหลักการ ESG 2. จัดงานสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลมาใช้ในกระบวนการลงทุน (Environment, Social and Governance: “ESG”) เพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างรับผิดชอบในฐานะนักลงทุนสถาบัน สรุปความก้าวหน้า/ความสำเร็จ - กบข. ร่วมกับ ตลท. และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) จัดงาน ASEAN Institutional Investors Forum เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองของการจัดการลงทุนอย่างรับผิดชอบ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Business and Human Rights Week 2019 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 - กบข. ร่วมกับสำนักข่าว Bloomberg จัดงาน GPF-Bloomberg Sustainable Investing Forum เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม Waldorf Astoria โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนร่วมแบ่งปันประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืน ให้แก่ผู้แทนจากองค์กรชั้นนำที่เข้าร่วมงาน - กบข. ร่วมกับ ตลท. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ Shift จัดสัมมนา “Responsible Investment: Advancing our practices to address the “S: Human Rights” in ESG” เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม2562 ณ โรงแรมสุโกศล โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของปัจจัย ESG การประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (Collaborative Engagement) ของนักลงทุนสถาบัน # Negative List Guideline image0018 กบข. ร่วมกับ ตลท. และ OECD จัดงาน ASEAN Institutional Investors Forum image0019 กบข. ร่วมกับสำนักงานข่าว Bloomberg จัดงาน GFP-Blomberg Sustainable Investing Forum image0020 กบข. ร่วมกับ ตลท. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ SHIFT จัดสัมมนา Responsible Investment : Advancing our practices to address the S :Human Rights” in ESG” image0021

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  ฝ่ายธรรมาภิบาล และฝ่ายบริหารเงินลงทุน

โทรศัพท์ : 02-636-1000 ต่อ 570, 269

E-mail : [email protected] , [email protected] , [email protected]

ชื่อผู้ประสานงานโครงการ : 

โทรศัพท์ :

E-mail :

ตารางกิจกรรม