องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

รายละเอียดกิจกรรมสนับสนุน

ชื่อองค์กร : สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

เรื่องที่จะดำเนินการ : Thailand Responsible Business Network (TRBN)

1. รายละเอียดกิจกรรม :

กิจกรรมจะแบ่งออกเป็นกิจกรรมในเรื่องการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจต่อ สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) โดยแบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1.Circular Economy 2.Climate Change 3.Supply Chain Management 4.Human Rights 5.Business Integrity 6.Responsible Investment การดำเนินกิจกรรมสำหรับด้านที่ 1 Circular Economy โครงการที่ 1 ความร่วมมือของบริษัทจดทะเบียน (Leading Team Collaboration) เป็นการรวมตัวของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินการในด้านของ Circular Economy เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติในเรื่อง “Recycling for sustainable environment” ร่วมกัน เพื่อสร้างต้นแบบของความร่วมมือระหว่างธุรกิจด้วยกันให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะมีการทำความตกลงความร่วมมือร่วมกัน (Collaborative practice agreement) เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายของการสร้างตัวอย่างความร่วมมือ และจัดทำคู่มือการบริหารจัดการขยะ (Waste management) โครงการที่ 2 โครงการต้นแบบ (Project Initiatives) ความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะในอาคาร (Waste management: Building design for a sustainable future) โดยเริ่มจากโครงการต้นแบบ ตัวอย่าง 2 โครงการ ได้แก่ โครงการต้นแบบ ถนนวิภาวดี (Vibhavadi Road Model) ซึ่งจะมีสำนักงาน ก.ล.ต. เป็น หน่วยงานหลัก โครงการต้นแบบ ถนนรัชดาภิเษก (Ratchadapisek Road Model) จะมี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็น หน่วยงานหลัก ทั้ง 2 โครงการจะเชิญชวนสมาชิกเครือข่าย TRBN ในบริเวณถนนเส้นนั้นๆ เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี (positive impact) ร่วมกัน และขยายไปเป็นต้นแบบ (model) ให้กับบริเวณอื่น ๆ หรือสมาชิกนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร โครงการที่ 3 คือการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Knowledge Sharing) เผยแพร่ข้อมูลและแนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ Circular Economy ตัวอย่างหัวข้อ เช่น 1. สร้างความเข้าใจระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Understanding the circular economy / Living Circular) 2. จะนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาผนวกกับองค์กรอย่างไร (How to build a business in the circular economy) 3. ตัวชี้วัดของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy indicators: what do they measure?)

2. ประโยชน์ที่กลุ่มที่ 1 จะได้รับจากการร่วมกิจกรรม :

-

3. เป้าหมาย

3.1 ความยั่งยืนของเรื่องที่เลือก (SDGs) :

SDG 10,13

3.2 เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ และเวลา :

-

3.3 เป้าหมายที่จะดำเนินการในปี 2562 :

-

4. ผลการดำเนินงาน

1. โครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” หรือ “VIBHAVADI ZERO WASTE” เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้เป้าหมายธุรกิจปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำ โดยร่วมมือกับ ก.ล.ต. มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันลดการใช้ทรัพยากรและขยะสู่บ่อฝังกลบ เพิ่มอัตราการนำทรัพยากรกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ (Recycling Rate) มีการวัดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งร่วมกันถอดบทเรียนโมเดลต้นแบบการจัดการทรัพยากรและขยะ เพื่อเผยแพร่ขยายผลต่อไป โดยส่งเสริมให้ บจ. และเอกชนทั่วไปและหน่วยงานอื่น ๆ ได้มีส่วนร่วมภายในองค์กรที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการคัดแยกขยะอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นทาง มีการบันทึกข้อมูลการจัดการทรัพยากรและคัดแยกขยะตามความเป็นจริงทุกเดือน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่สามารถวัดผลได้จริง และเกิด “ต้นแบบการจัดการทรัพยากรขยะ” สรุปความก้าวหน้า/ความสำเร็จ - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับ ก.ล.ต. และบริษัท GEPP สะอาด ขับเคลื่อนความร่วมมือกับ 31 บจ. ในตลาดทุนไทยและบริษัทเอกชนอื่น ๆ บนถนนวิภาวดีรังสิต สู่การลงมือทำจริงและหวังผลสำเร็จให้ทุกองค์กรมีระบบการจัดการทรัพยากรและขยะที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 70 คน - จัดอบรม online course “ระบบการจัดการขยะ และประโยชน์จากข้อมูล” ร่วมกับบริษัท GEPP สะอาด ในหัวข้อ “ระบบการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี” และ “การจัดการขยะอย่างยั่งยืน” โดยจัดอบรมจำนวน 2 รอบ รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 24 และ 26 เมษายน และรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 26 และ 27 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมจาก บจ. บริษัททั่วไป และภาครัฐ จำนวน 80 คน/รอบ นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก บจ. ที่มีการดำเนินงานอยู่แล้วมาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การดำเนินงานที่มีการจัดการขยะอย่างถูกต้อง อาทิ โครงการ “วน” จากบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) โครงการ “ทิ้ง e-waste กับ AIS” “การจัดการ food waste” จาก ก.ล.ต. และโครงการจาก SCG Paper X เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีการจัดการขยะอย่างถูกต้อง และเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและขยะสู่บ่อฝังกลบ - การดำเนินงานจัดการทรัพยากรภายในองค์กรให้เกิดการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง เพื่อสนับสนุนให้ บจ. และเอกชนทั่วไปที่มีสำนักงานตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต มีการจัดการทรัพยากรอย่างถูกต้องมีการจัดเก็บข้อมูล โดยมีเป้าหมายอัตรารีไซเคิลจากโครงการ 30% มีองค์กรที่เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 32 องค์กร ทั้งนี้ จากระยะเวลา 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย. 2563) บริษัทที่เข้าร่วมโครงการสามารถช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 364 ตันคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่ากับ การมีป่าอยู่ 364 ไร่ 2. โครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้เป้าหมายธุรกิจปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำ โดยเล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการประสานความร่วมมือเพื่อจัดการปัญหาขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นในช่วงวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และเห็นโอกาสในการสร้างความตระหนัก และให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาขยะและความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกคนในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง นำไปสู่การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่หรือปูทางการพัฒนาให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน TRBN จึงร่วมมือกับภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนดำเนินโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” ร่วมกัน สรุปความก้าวหน้า/ความสำเร็จ การจัดการด้าน “เศรษฐกิจหมุนเวียน” เพื่อให้เกิดโมเดลต้นแบบการเรียกคืนขยะ โดยความร่วมมือของภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาชน ซึ่งมีเป้าหมายการดำเนินงานการเพิ่มอัตรา recycle/upcycle จากการที่ประชาชนนำพลาสติกสะอาดเกิน 80% มาเข้าร่วมโครงการ โดยได้นำร่องบนถนนสุขุมวิท 10 จุด ได้แก่ 1) Singha Complex 2) Emporium 3) EmQuartier 4) A Square 5) Bambini Villa 6) Broccoli Revolution 7) Tesco Lotus 8) The Commons 9) CP Freshmart 10) Veggiology 3. โครงการ “คุณดูแลป่า เราดูแลคุณ” เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้เป้าหมายธุรกิจปล่อยคาร์บอนต่ำ มีเป้าหมายร่วมกับภาคเอกชนทำโครงการ CSR ที่เกิดผลกระทบสูงต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการสนับสนุนชุมชนที่ดูแลป่าได้ดีอยู่แล้ว เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนที่อยู่กับป่าอื่น ๆ หันมาดูแลป่าสมบูรณ์และไม่ปล่อยให้ถูกทำลาย เพื่อเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีรายได้เลี้ยงชีพ โดยไม่ทำลายป่า โดยสามารถทำได้ทันทีเนื่องจาก พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 อนุญาตให้ชุมชน ใช้ประโยชน์ได้ตามกฎหมาย และยังมีแรงจูงใจทางภาษีให้ภาคเอกชน ในขณะเดียวกัน ถือเป็นการสะสมปริมาณคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยภาคธุรกิจ และช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างยั่งยืน เช่น บรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บรรเทาผลกระทบจากการอพยพกลับถิ่นฐานของแรงงานหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 บรรเทาภัยแล้ง สร้างความมั่นคงทางอาหาร แก้ไขปัญหา PM 2.5 และบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อน เป็นต้น โดย ก.ล.ต. นำร่องสนับสนุนงบประมาณโครงการ สรุปความก้าวหน้า/ความสำเร็จ จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระหว่างหน่วยงาน ดังนี้ (1) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์เสนอผลการลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและศักยภาพของป่าชุมชนต้นแบบ 4 แห่ง และข้อเสนอในการพัฒนากลไก (2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เสนอบทเรียนการทำงานโครงการธนาคารต้นไม้ (3) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เสนอผลการศึกษาและวิจัยเรื่องการเพิ่มมูลค่าให้ป่าชุมชน (4) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เสนอเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในฐานะเครื่องมือสร้างความน่าเชื่อถือของป่าชุมชน (5) กรมป่าไม้เสนอข้อจำกัด เงื่อนไขและโอกาสของภาครัฐ โดยการประชุมครั้งนี้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 รูปแบบประชุมออนไลน์ มีจำนวนผู้เข้าร่วม 25 คน โครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” หรือ “VIBHAVADI ZERO WASTE” : จัดอบรม online course “ระบบการจัดการขยะ และประโยชน์จากข้อมูล” ร่วมกับบริษัท GEPP สะอาด ในหัวข้อ “ระบบการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี” และ “การจัดการขยะอย่างยั่งยืน” image0022 โครงการ “คุณดูแลป่า เราดูแลคุณ” image0023 โครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” หรือ “VIBHAVADI ZERO WASTE” 1-01.jpg จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับ ก.ล.ต. และบริษัท GEPP สะอาด ขับเคลื่อนความร่วมมือกับ 31 บจ. ในตลาดทุนไทย และบริษัทเอกชนอื่น ๆ บนถนนวิภาวดีรังสิต สู่การลงมือทำจริง 2-01.jpg

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : 

โทรศัพท์ :

E-mail :

ชื่อผู้ประสานงานโครงการ : 

โทรศัพท์ :

E-mail :

ตารางกิจกรรม