องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

รายละเอียดกิจกรรมสนับสนุน

ชื่อองค์กร : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)

เรื่องที่จะดำเนินการ : การจัดอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจ

1. รายละเอียดกิจกรรม :

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดอบรมความรู้พื้นฐาน “เรื่องสิทธิมนุษยชน และความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง” ให้แก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (โดยเฉาะบริษัทในกลุ่ม 1) เพื่อให้ตระหนักถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญกับการนำหลักการชี้แนะฯ มาปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. ประโยชน์ที่กลุ่มที่ 1 จะได้รับจากการร่วมกิจกรรม :

ผู้บริหารในองค์กรภาคธุรกิจเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน และแนวปฏิบัติมาตรฐานสากลในเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ ซึ่งการนำไปปฏิบัติจะช่วยให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัทนั้นเองด้วย

3. เป้าหมาย

3.1 ความยั่งยืนของเรื่องที่เลือก (SDGs) :

SDG 8,10,12,16

3.2 เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ และเวลา :

บริษัทจดทะเบียนมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยง และรายงานการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชน (ซึ่งแสดงถึงการนำแนวทางไปปฏิบัติ) เพิ่มขึ้นในระยะ 3 ปี

3.3 เป้าหมายที่จะดำเนินการในปี 2562 :

จัดอบรมให้กับบริษัทจดทะเบียนและองค์กรตลาดทุนที่สนใจได้ภายในไตรมาส 4 ของปี 2562 โดยมีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 30 แห่ง

4. ผลการดำเนินงาน

1. ก.ล.ต. ร่วมกับ กสม. จัดหลักสูตรอบรม “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย” เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2562 เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยนำหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมในแต่ละธุรกิจ และนำกระบวนการในการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้ ภาพข่าวกิจกรรม : https://www.sec.or.th/TH/Pages/Activities.aspx?SECID=7812 image001 2. ก.ล.ต. จัดสัมมนาออนไลน์ “สิทธิมนุษยชน: เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอย่างไร” เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการจัดสัมมนาต่อยอด ถอดบทเรียน พัฒนาสู่ปีที่ 2 ของโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีวัตถุประสงค์ให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญ เพิ่มความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1 One Report) image002 ภาพข่าวกิจกรรม : https://www.sec.or.th/TH/Pages/Activities.aspx?SECID=8450 รับชมการเสวนาผ่าน : https://www.facebook.com/sec.or.th/videos/2666011907001734

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  น.ส. วินิตา กุลตังวัฒนา และ น.ส. มณีนุช เหรียญมณี ฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

โทรศัพท์ : 0-2003-9602, 0-2263-6252

E-mail : [email protected]

ชื่อผู้ประสานงานโครงการ : 

โทรศัพท์ :

E-mail :

ตารางกิจกรรม

การอบรมหลักสูตร “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย” วันที่ ๗ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๕๐๑ ชั้น ๑๕ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ