องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

รายละเอียดกิจกรรมสนับสนุน

ชื่อองค์กร : สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO)

เรื่องที่จะดำเนินการ : การสนับสนุนและส่งเสริมบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกทำเรื่อง ESG

1. รายละเอียดกิจกรรม :

ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ ESG ในบริษัทหลักทรัพย์ โดยการจัดสัมมนา และ workshop เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์มีแนวทางการทำงานและกิจกรรมที่ส่งเสริม ESG

2. ประโยชน์ที่กลุ่มที่ 1 จะได้รับจากการร่วมกิจกรรม :

บริษัทหลักทรัพย์มีแนวทางในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาธิบาลที่ดำเนินการด้วยตนเอง โดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรและสังคม เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการส่งเสริมและดูแลสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

3. เป้าหมาย

3.1 ความยั่งยืนของเรื่องที่เลือก (SDGs) :

SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

3.2 เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ และเวลา :

บริษัทหลักทรัพย์สมาชิกประกาศตนว่า จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืน(SDGs) ภายในกลางปี 2563

3.3 เป้าหมายที่จะดำเนินการในปี 2562 :

– จัดสัมมนาและ workshop การดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG ในบริษัทหลักทรัพย์ – ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบริษัทหลักทรัพย์ในการประกาศตนว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตาม SGDs

4. ผลการดำเนินงาน

1. การจัดอบรมความรู้ทางการเงินเกี่ยวกับการส่งเสริมการออม การลงทุนที่มีธรรมาภิบาล ASCO เล็งเห็นความสำคัญและมีปณิธานในการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ด้วยการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม การส่งเสริมการออม การลงทุนที่มีธรรมาภิบาล หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ส่งเสริมหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ หนึ่งในพันธกิจของ ASCO คือ การส่งเสริมและพัฒนาการบริการการลงทุนให้ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนและตอบรับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่พร้อมด้วยจรรยาบรรณเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของตลาดทุน และสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างยั่งยืน โดย ASCO ได้ร่วมกับสถาบันฝึกอบรม (ATI) จัดกิจกรรมอบรมความรู้ทางการเงินแก่นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (2) เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เรื่อง การออม ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน และสร้างวินัยการออมเงินและการลงทุนที่มีธรรมาภิบาล เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ (3) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในรอบบรรยายสด หลักสูตร “สร้าง - แผนการออมการลงทุน สู่คนรุ่นใหม่ใส่ใจธรรมาภิบาล” (4) เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจทั่วประเทศได้ร่วมอบรมผ่านระบบ E-Learning โดยการแจ้งความจำนงผ่านทางสถาบันต้นสังกัด (5) เพื่อประชาสัมพันธ์ Mobile Application “อิทธิ Rich” ซึ่งให้ความรู้พื้นฐานด้านการเงินและสร้างวินัยการออมเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ กลุ่มเป้าหมาย / กิจกรรม (1) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในภาคกลางเรียนในรอบบรรยายสด (จัดการอบรมในกรุงเทพฯ) ประมาณ 500 คน (2) นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ อบรมหลักสูตร “สร้าง - แผนการออม การลงทุนสู่คนรุ่นใหม่ ใส่ใจธรรมาภิบาล” ผ่านระบบ E-Learning ไม่ต่ำกว่า 2,000 คน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป บรรลุเป้าหมาย และสิ้นสุดโครงการ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2563 สรุปความก้าวหน้า/ความสำเร็จ ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 1 นักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารับการอบรมในรอบบรรยายสด หลักสูตร “สร้าง แผนการออม การลงทุน สู่คนรุ่นใหม่ ใส่ใจธรรมาภิบาล” รวมทั้งสิ้นจำนวน 485 คน คิดเป็นร้อยละ 97 ของเป้าหมาย ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 การอบรมผ่านระบบ E-Learning ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 15 มีนาคม 2563 มีนักศึกษาเข้ารับการอบรมจำนวน 2,490 คน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้าน ESG แก่ผู้แนะนำการลงทุน (“IC”) จากโครงการการส่งเสริมการจัดทำบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุมถึงปัจจัยในการทำ ESG ที่ ASCO ดำเนินการร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (“IAA”) โดย IAA จะดำเนินการในเรื่องการให้ความรู้นักวิเคราะห์ในการทำบทวิเคราะห์ให้ครอบคลุมปัจจัย ESG ส่วน ASCO ดำเนินการในเรื่องการให์ความรู้ความตระหนักรู้ ธรรมภิบาล ด้วยแนวทางการทำธุรกิจตามหลัก ESG สำหรับ IC ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการเงินการลงทุนในประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่ IC กว่า 70,000 คน ทาง ASCO มีแผน ในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงไป และให้ความสำคัญในเรื่อง ESG มากขึ้น นอกจากนี้ ยังถือเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ ASCO เข้าร่วม โดย ASCO มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะจัดโครงการส่งเสริมความตระหนักรู้ให้แก่ IC ในการพิจารณาปัจจัยด้าน ESG ประกอบการให้คำแนะนำในการลงทุนให้แก่ลูกค้า จึงกำหนดจัด 2 กิจกรรม ได้แก่ (1) ESG Day ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคาร ตลท. และนำเนื้อหาดังกล่าวมาจัดทำในรูปแบบ E-learning (2) การจัดอบรมหลักสูตรด้าน ESG ผ่าน Refresher Course รอบ Public และรอบ In-House เพื่อให้ความรู้แก่ IC สรุปความก้าวหน้า/ความสำเร็จ ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 1 ESG Day หลักสูตร “การลงทุนในหุ้นที่ยั่งยืน (ESG Stock Investment)” กำหนดจัดในวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้เลื่อนการจัดงานอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดย ASCO จะพิจารณาจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 การจัดอบรมหลักสูตรด้าน ESG ผ่าน Refresher Course รอบ Public และ รอบ In-House เพื่อให้ความรู้แก่ IC ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรแล้วเสร็จ และเริ่มจัดอบรมรอบ Public ครั้งแรก เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 (รอบต่อไปในปี 2563 ได้แก่ กทม. 11 - 12 กรกฎาคม/ สงขลา 8-9 สิงหาคม/ กทม. 12-13 กันยายน/ เชียงใหม่ 19-20 กันยายน/ ขอนแก่น 10-11 ตุลาคม/ กทม. 14-15 พฤศจิกายน) สำหรับรอบ In-House ASCO ได้สนอหลักสูตรให้แก่บริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการอบรมเพื่อพิจารณาเป็นทางเลือกการจัดอบรมในรอบต่าง ๆ เป็นไปตามประกาศมาตรการของรัฐและการประกาศจากศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ในลำดับต่อไป 3. การสนับสนุนและส่งเสริมบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกทำเรื่อง ESG ASCO จะให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ ESG ในบริษัทหลักทรัพย์ โดยการจัดสัมมนาและ workshop เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์มีแนวทางการทำงานและกิจกรรมที่ส่งเสริม ESG รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือในธุรกิจหลักทรัพย์ด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สรุปความก้าวหน้า/ความสำเร็จ - ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบริษัทหลักทรัพย์ในการประกาศตนว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: “SDGs”) ขององค์การสหประชาชาติ - ผลักดันให้ธุรกิจหลักทรัพย์ดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของพนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อผลประโยชน์แก่สภาพสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดย ASCO ออกแนวทางปฏิบัติด้าน ESG ให้แก่บริษัทสมาชิกในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ (1) การลด ละ เลิก การใช้กล่องโฟม และพลาสติกบรรจุอาหาร ขอความร่วมมือให้งดใช้กล่องโฟมขวดน้ำหรือแก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว โดขอให้ใช้ภาชนะที่ทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ หรือภาชนะที่สามารถ recycle สำหรับการซื้ออาหารมารับประทานที่ที่ทำงาน หรือการจัดเลี้ยงที่ที่ทำงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเลิกใช้กล่องโฟม ลดการใช่พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและกระตุ้นให้ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) การคัดแยกและจัดการขยะ ขอความร่วมมือให้คัดแยกขยะ ณ จุดกำเนิด และจัดหาถังขยะแบบแยกประเภทขยะ รวมถึงทิ้งขยะประเภทกระดาษที่โต๊ะทำงาน ส่วนขยะประเภทอื่นให้นำมาทิ้งที่ส่วนกลาง เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่จุดกำเนิด เพื่อให้สามารถนำขยะไปใช้ประโยชน์ หรือก่อให้เกิดมูลค่า รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy) (3) การจัดการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เลิกใช้งาน ขอความร่วมมือในการรวบรวมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เลิกใช้งาน มอบให้ผู้ประสงค์ใช้ประโยชน์ เพื่อนำของที่ไม่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น - ผลักดันให้บริษัทสมาชิกจัดส่งเอกสารแบบ electronic ให้แก่ลูกค้าเพื่อลดการใช้กระดาษ (paperless) เช่น ใบ confirmation, statement คำขอต่าง ๆ รวมถึงหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝากเพื่อใช้เป็นหลักประกันก่อนการซื้อขาย การจัดอบรมความรู้ทางการเงินเกี่ยวกับการส่งเสริมการออม การลงทุนที่มีธรรมาภิบาล : ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 1 image0011 การจัดอบรมความรู้ทางการเงินเกี่ยวกับการส่งเสริมการออม การลงทุนที่มีธรรมาภิบาล : ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 image0012

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  โปรดเกล้า เรืองนิติวิทย์

โทรศัพท์ : 02-264-0909 ต่อ 112

E-mail : [email protected]

ชื่อผู้ประสานงานโครงการ : 

โทรศัพท์ :

E-mail :

ตารางกิจกรรม