องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

รายละเอียดกิจกรรมสนับสนุน

ชื่อองค์กร : สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)

เรื่องที่จะดำเนินการ : ให้ทุนสนับสนุนการจัดทำบทวิเคราะห์หุ้นที่อยู่ในดัชนีหุ้นยั่งยืน

1. รายละเอียดกิจกรรม :

ส่งเสริมให้เกิดบทวิเคราะห์หุ้นที่อยู่ในดัชนีหุ้นยั่งยืน (SETTHSI) โดย IAA เสนอให้เป็น Theme หนึ่งที่จะได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำบทวิเคราะห์ ซึ่งเป็นโครงการที่ IAA ได้รับการสนับสนุนทุนจาก ก.ล.ต. และ ตลท. ทั้งนี้ หุ้นในดัชนี SETTHSI ดังกล่าวจะเผยแพร่ใน IAA Consensus ที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าดูได้

2. ประโยชน์ที่กลุ่มที่ 1 จะได้รับจากการร่วมกิจกรรม :

บริษัทจดทะเบียนที่ให้ความสำคัญในเรื่อง ESG และได้รับเลือกให้อยู่ในดัชนี SETHSI จะได้รับความสนใจในการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์เพิ่มขึ้น

3. เป้าหมาย

3.1 ความยั่งยืนของเรื่องที่เลือก (SDGs) :

SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

3.2 เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ และเวลา :

มีจำนวนบทวิเคราะห์ของหุ้นที่อยู่ในดัชนี SETTHSI เพิ่มขึ้นในปี 2562

3.3 เป้าหมายที่จะดำเนินการในปี 2562 :

– คัดเลือกหุ้นในดัชนี SETTHSI ตามที่ทีมวิเคราะห์เสนอขอทุนมา เพื่ออนุมัติรายชื่อ ภายในสิงหาคม 2562 – จำนวนบทวิเคราะห์หุ้นในดัชนี SETTHSI เพิ่มขึ้นภายในเดือนตุลาคม 2562

4. ผลการดำเนินงาน

1. การให้ทุนสนับสนุนการจัดทำบทวิเคราะห์หุ้นที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand SustainabilityInvestment: “THSI”) “โครงการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน” ส่งเสริมให้เกิดบทวิเคราะห์หุ้นใน THSI โดย IAA เสนอให้เป็น theme หนึ่งที่จะได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำบทวิเคราะห์จาก ก.ล.ต. และ ตลท. ทั้งนี้ บทวิเคราะห์ดังกล่าวจะเผยแพร่ใน IAA Consensus ที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าดูได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สรุปความก้าวหน้า/ความสำเร็จ IAA ได้เริ่มโครงการจัดทำบทวิเคราะห์หุ้นที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 โดยให้ทุนสนับสนุนบริษัทหลักทรัพย์เขียนบทวิเคราะห์ และคัดเลือกหุ้นที่อยู่ใน theme ที่ IAA กำหนด ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ หุ้นใน THSI ปัจจุบันเผยแพร่บทวิเคราะห์ผ่าน IAA Consensus และ www.settrade.com รวม 40 บทวิเคราะห์ โดยขณะนี้ โครงการดำเนินเข้าสู่การเขียนบทวิเคราะห์ ฉบับที่ 4 (Quarterly Update ประจำไตรมาส 1) ซึ่งในโครงการดังกล่าวมีหุ้นที่อยู่ใน THSI ทั้งหมด 6 หลักทรัพย์ ได้แก่ TFMAMA, S, BWG, NYT, TWPC และ HTC โดย S และ NYT จัดอยู่ในดัชนีหุ้นยั่งยืน (SETTHSI Index) 2. การส่งเสริมการจัดทำบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุมถึงปัจจัยในการทำ ESG IAA ส่งเสริมการจัดทำบทวิเคราะห์การลงทุนที่ครอบคลุมถึงปัจจัยในการทำ ESG ของ บจ. ที่ทำการวิเคราะห์โดยจัดทำแนวทางการวิเคราะห์ปัจจัย ESG การจัดสัมมนาให้ความรู้แก่นักวิเคราะห์การลงทุน เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถจัดทำบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุมถึงปัจจัย ESG ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้ บจ. ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ สอดคล้องกับ SDGs สรุปความก้าวหน้า/ความสำเร็จ - IAA ร่วมกับ FETCO และ ตลท. จัดอบรมเรื่อง ESG Investment Forum #1 “มิติใหม่แห่งการวิเคราะห์หุ้นอย่างมืออาชีพ” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 มีผู้เข้าร่วมอบรม 110 ราย - IAA ร่วมกับ ตลท. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรม ในเดือนมิถุนายน 2563 อีก 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 หลักสูตร “Foundation of ESG Analysis for Analysts” Module 1 Corporate and ESG Development กิจการและการพัฒนาด้าน ESG ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 2 หลักสูตร “Foundation of ESG Analysis for Analysts” Module 2 ESG Analysis and Analyst Reports การวิเคราะห์ปัจจัยด้าน ESG เพื่อการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 การให้ทุนสนับสนุนการจัดทำบทวิเคราะห์หุ้นที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) image0013 IAA ร่วมกับ FETCO และ ตลท. จัดอบรมเรื่อง ESG Investment Forum #1 “มิติใหม่แห่งการวิเคราะห์หุ้นอย่างมืออาชีพ” image0014 image0015

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายสมบัติ นราวุฒิชัย

โทรศัพท์ : 02-009-9292 ต่อ 3721

E-mail : [email protected], [email protected]

ชื่อผู้ประสานงานโครงการ : 

โทรศัพท์ :

E-mail :

ตารางกิจกรรม