องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

รายละเอียดกิจกรรมสนับสนุน

ชื่อองค์กร : สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (AOP)

เรื่องที่จะดำเนินการ : จัดโครงการอบรมหลักสูตร แนวทางการคัดเลือก บลจ. ที่เหมาะสม และการตระหนักถึงความสำคัญของ ESG investing สำหรับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

1. รายละเอียดกิจกรรม :

โครงการอบรมที่จัดขึ้นนี้ มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของแต่ละองค์กรให้มีความรู้ความสามารถในการคัดเลือก เฝ้าระวัง ตั้งคำถาม การดำเนินงานของ บลจ. ที่เข้ามาบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานขององค์กรตนเอง โดยโครงการอบรมนี้จะประกอบด้วยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเป็นเวลา 2 วันดังนี้ วันที่ 1 เวลา 9.00 – 12.00 หัวข้อ “ปัจจัยที่ต้องพิจารณา บลจ. ที่เหมาะสมสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” เวลา 13.00 – 16.00 หัวข้อ “การวัดผลดำเนินงานของกองทุน” วันที่ 2 เวลา 9.00 – 12.00 หัวข้อ “เรียนรู้เข้าใจการลงทุนที่สอดคล้องกับหลักการ ESG” เวลา 13.00 – 16.00 หัวข้อ “ESG investing ส่งผลดีต่อผลดำเนินการของกองทุนอย่างไร”

2. ประโยชน์ที่กลุ่มที่ 1 จะได้รับจากการร่วมกิจกรรม :

1 ได้รับองค์ความรู้สำหรับการคัดเลือก บลจ. เพื่อมาบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 สามารถประเมินได้ว่าผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ 3 เข้าใจ ESG principles และรับทราบผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบใหม่ที่วางโครงสร้างตามหลักการของ ESG 4 เชื่อมโยงด้วยทฤษฎี และหลักการว่า ESG ทำให้ผลตอบแทนของกองทุนดีในระยะยาวได้อย่างไร

3. เป้าหมาย

3.1 ความยั่งยืนของเรื่องที่เลือก (SDGs) :

SDG 3,6,8,9,12

3.2 เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ และเวลา :

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เข้าร่วมโครงการอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปผลักดันให้ บลจ. ที่บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีการลงทุนตามแนวทางของ ESG Principles ในอนาคต สำหรับการจัดสรรพอร์ตการลงทุนในปี 2563

3.3 เป้าหมายที่จะดำเนินการในปี 2562 :

จัดโครงการอบรมนี้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 เพื่อให้คณะกรรมการนำองค์ความรู้ไปประชุมและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

4. ผลการดำเนินงาน

1. โครงการอบรมหลักสูตรที่ 1 : “การตระหนักถึงความสำคัญของ ESG Investing สำหรับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” รุ่นที่ 1 โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการอบรมเข้าใจหลักการลงทุนแบบ ESG และความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม และเข้าใจว่า ESG investing ส่งผลดีต่อผลดำเนินการของกองทุนอย่างไร ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่ - คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเชื่อมโยงด้วยทฤษฎีและหลักการว่า ESG ทำให้ผลตอบแทนของกองทุนดีในระยะยาวได้อย่างไร รวมถึงเข้าใจ ESG principles และรับทราบผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบใหม่ที่วางโครงสร้างตามหลักการของ ESG - เกิดความร่วมมือในการเสริมสร้างสังคมคุณธรรมเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน (Inclusive and Sustainable Development) - ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนมีพันธะสัญญาและมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม - ผู้ลงทุนในตลาดทุนไทยมีการลงทุนด้วยความรับผิดชอบ และมีบทบาทในการติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว สรุปความก้าวหน้า/ความสำเร็จ การจัดอบรมมีขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 1 โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24 โดยมีผู้เข้าอบรมจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ และบุคคลทั่วไปจำนวน 51 คน จาก 17 หน่วยงาน ระยะเวลาในการอบรม 6 ชั่วโมง โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร 2. โครงการอบรมหลักสูตรที่ 2 : “แนวทางการคัดเลือก บลจ. ที่เหมาะสม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” รุ่นที่ 1 โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการอบรมเข้าใจถึงปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือก บลจ. ที่เหมาะสมสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการวัดผลดำเนินงานของกองทุน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่ - คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับองค์ความรู้สำหรับการคัดเลือก บลจ. เพื่อมาบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินได้ว่าผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ - เกิดความร่วมมือในการเสริมสร้างสังคมคุณธรรมเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน (Inclusive and Sustainable Development) - ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน มีพันธะสัญญาและมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม - ผู้ลงทุนในตลาดทุนไทยมีการลงทุนด้วยความรับผิดชอบ และมีบทบาทในการติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว สรุปความก้าวหน้า/ความสำเร็จ การจัดอบรมกำหนดไว้วันที่ 30 เมษายน 2563 แต่ได้เลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โครงการอบรมหลักสูตรที่ 1 : “การตระหนักถึงความสำคัญของ ESG Investing สำหรับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” รุ่นที่ 1 image0017

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  อ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น

โทรศัพท์ : 091-021-5558

E-mail : [email protected]

ชื่อผู้ประสานงานโครงการ :  นางราตรี จารุวนากุล

โทรศัพท์ : 087-419-4422

E-mail : [email protected]

ตารางกิจกรรม