องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์

รายละเอียดกิจกรรมสนับสนุน

ชื่อองค์กร : สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) และสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)

เรื่องที่จะดำเนินการ : การส่งเสริมการจัดทำบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุมถึงปัจจัยในการทำ ESG

1. รายละเอียดกิจกรรม :

ส่งเสริมการจัดทำบทวิเคราะห์การลงทุนที่ครอบคลุมถึงปัจจัยในการทำ ESG ของบริษัทที่ทำการวิเคราะห์ โดยจัดทำแนวทางการวิเคราะห์ปัจจัย ESG การจัดสัมมนาให้ความรู้กับนักวิเคราะห์การลงทุน

2. ประโยชน์ที่กลุ่มที่ 1 จะได้รับจากการร่วมกิจกรรม :

บริษัทหลักทรัพย์สามารถจัดทำบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุมถึงปัจจัย ESG ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืน (SDGs)

3. เป้าหมาย

3.1 ความยั่งยืนของเรื่องที่เลือก (SDGs) :

SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

3.2 เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ และเวลา :

บริษัทหลักทรัพย์มีนโยบายการจัดทำบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุมถึงปัจจัย ESG ภายในครึ่งปีแรกของปี 2563

3.3 เป้าหมายที่จะดำเนินการในปี 2562 :

– จัดทำแนวทางการจัดทำบทวิเคราะห์ปัจจัยด้าน ESG – จัดสัมมนาให้ความรู้แก่นักวิเคราะห์การลงทุน

4. ผลการดำเนินงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  ญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์,สมบัติ นราวุฒิชัย

โทรศัพท์ : 02-264-0909 ต่อ 126 , 02-009-9292 ต่อ 3721

E-mail : [email protected] , [email protected]

ชื่อผู้ประสานงานโครงการ : 

โทรศัพท์ :

E-mail :

ตารางกิจกรรม