องค์กร/กิจกรรมสนับสนุน

กลุ่มการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ (Responsible Business)

เรื่องที่จะดำเนินการ องค์กร
การจัดอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)
โครงการ Happy Money, Happy Retirement ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
การต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเข้าร่วมโครงการ CAC สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตราสารหนี้เพื่อ ESG สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)
Thailand Responsible Business Network (TRBN) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

กลุ่มการลงทุนด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Investment)

เรื่องที่จะดำเนินการ องค์กร
การลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Investment) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
การส่งเสริมการจัดทำบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุมถึงปัจจัยในการทำ ESG สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) และสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)
การจัดอบรมความรู้ทางการเงินเกี่ยวกับการส่งเสริมการออม การลงทุนที่มีธรรมาภิบาล สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยสถาบันฝึกอบรม (ATI)
การลงทุนอย่างรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตาม ESG (ESG investing) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ให้ทุนสนับสนุนการจัดทำบทวิเคราะห์หุ้นที่อยู่ในดัชนีหุ้นยั่งยืน สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)
การให้ความรู้กับอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ในการเลือกลงทุนกับบริษัทจดทะเบียนที่มี ESG สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
จัดโครงการอบรมหลักสูตร แนวทางการคัดเลือก บลจ. ที่เหมาะสม และการตระหนักถึงความสำคัญของ ESG investing สำหรับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (AOP)

กลุ่มการประกอบธุรกิจการเงินอย่างรับผิดชอบ (Responsible Securities / Finance Business)

เรื่องที่จะดำเนินการ องค์กร
การสนับสนุนและส่งเสริมบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกทำเรื่อง ESG สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO)