องค์กร/กิจกรรมสนับสนุน

กลุ่มการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ (Responsible Business)

เรื่องที่จะดำเนินการองค์กร
การจัดอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)
โครงการ Happy Money, Happy Retirementตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
Thailand Responsible Business Network (TRBN)สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
การต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเข้าร่วมโครงการ CACสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตราสารหนี้เพื่อ ESGสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

กลุ่มการลงทุนด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Investment)

เรื่องที่จะดำเนินการองค์กร
การลงทุนอย่างรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตาม ESG (ESG Investing)สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
การลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Investment)กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
การส่งเสริมการจัดทำบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุมถึงปัจจัยในการทำ ESGสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) และสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)
การจัดอบรมความรู้ทางการเงินเกี่ยวกับการส่งเสริมการออม การลงทุนที่มีธรรมาภิบาลสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยสถาบันฝึกอบรม (ATI)
ให้ทุนสนับสนุนการจัดทำบทวิเคราะห์หุ้นที่อยู่ในดัชนีหุ้นยั่งยืนสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)
การให้ความรู้กับอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ในการเลือกลงทุนกับบริษัทจดทะเบียนที่มี ESGสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
จัดโครงการอบรมหลักสูตร “แนวทางการคัดเลือก บลจ. ที่เหมาะสม และการตระหนักถึงความสำคัญของ ESG investing สำหรับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (AOP)

กลุ่มการประกอบธุรกิจการเงินอย่างรับผิดชอบ (Responsible Securities / Finance Business)

เรื่องที่จะดำเนินการองค์กร
การสนับสนุนและส่งเสริมบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกทำเรื่อง ESGสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO)